Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:156 (2004-2005)
Innlevert: 03.11.2004
Sendt: 04.11.2004
Besvart: 15.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Autismenettverket ble opprettet som del av prosessen rundt ansvarsreformen, og etter vurdering fra en arbeidsgruppe som vurderte behovet for nasjonale tjenester til de mennesker med autisme som har sterkest behov for særskilt kompetansekrevende tjenester.
Vil statsråden se nærmere på Helsedirektoratets beslutning om å fjerne nettverket og overføre ansvaret for slike tjenester til et av de statlige helseforetakene?

Begrunnelse

Begrunnelsen for å opprette autismenettverket var at ordinær spesialisttjeneste og statlige kompetansesentre ikke hadde nødvendig kompetanse til å gi tjenester til de mest krevende blant autismebefolkningen.
Jeg har forstått det slik at Helsedirektoratet innenfor sitt myndighetsområde gjennom endring av rundskriv fjerner grunnlaget for nettverket og plasserer ansvaret for en slik tjeneste hos et statlig helseforetak. Svært mange instanser uttalte seg positiv til etablering av nettverket, som jeg også forstår ble støttet av departementet og av Stortinget. Det virker derfor underlig at det nå gjennomføres en omlegning som synes å fjerne Nasjonalt kompetansenettverk for autisme. Jeg håper derfor at statsråden vil se nærmere på dette forholdet herunder vurdere behovet for at Stortinget orienteres om saken, og har som utgangspunkt og som mål at nødvendig kompetanse må sikres og videreføres for de vanskeligst stilte mennesker med autisme.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Nasjonalt kompetansenettverk for personer med autisme skal sikre utviklingen av tiltak og tjenester for mennesker med autisme og Asperger syndrom. Sosial- og helsedirektoratet er oppdragsgiver og koordinerer denne virksomheten og de andre kompetansesentrene/-systemene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger. Autismenettverket har vært finansiert av Sosialdepartementet (kap. 0621 post 21 i 2004) med et mindre tilskudd fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Fra 2005 er tilskuddet fra tidligere Sosialdepartementet overført til Helse- og omsorgsdepartementet kap. 0761 post 75. Som det fremgår av Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), foreslås det bevilget 18,038 mill. kr for 2005.

I 2003 fikk Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å knytte alle kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger til regionale helseforetak. Direktoratet samarbeider med regionale helseforetak, kompetansesentrene/-systemene og funksjonshemmedes organisasjoner i prosjektet Sjelden samorganisering. Prosjektet omfatter totalt 17 virksomheter hvorav de fleste nå er tilknyttet regionale helseforetak. Dette er nærmere omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2005 i kap. 8 Fornying og organisasjons- og strukturendring i statsforvaltningen, og under de aktuelle budsjettkapitler.

Rundskrivet "Autismenettverket - en orientering om nasjonalt kompetansenettverk for personer med autisme" ble utgitt av Sosial- og helsedepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 2000. Dette må justeres fordi det ble utgitt før staten ble eier av de regionale helseforetakene gjennom helsereformen i 2002.

Det er altså ingen planer om å "fjerne Nasjonalt kompetansenettverk for autisme", men å foreta en organisatorisk endring som er ment å styrke det tverrfaglige tilbudet til mennesker med autisme og Asperger syndrom.