Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:164 (2004-2005)
Innlevert: 05.11.2004
Sendt: 05.11.2004
Besvart: 12.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Gryllefjord er et kraftsentrum i norsk fiskerinæring. Ved å bygge ut Internveg Torsken, vil befolkningen kunne reise fra Gryllefjord til Sifjord på 10 minutter, i stedet for å bruke over 1 time. Dette vil modernisere hele kommunen, og føre til mye bedre arbeidsmarked.
Vil statsråden sørge for at de får midler til at man kommer i gang med Internveg Torsken, som har fått førsteprioritet i Troms fylkeskommune på 2005-budsjettet?

Begrunnelse

Troms fylkeskommune har satt opp Internveg Torsken som topprioritet på budsjettet i 2005. Dette er et pilotprosjekt som vil føre til bedre kommunikasjoner og økt sysselsetting i næringslivet i kommunen. Gryllefjord er et kraftsentrum i norsk fiskerinæring, med blant annet Gryllefjord Fryseri, som er den eneste filetfabrikken i Troms som fortsatt er i drift, og med moderne produksjonsanlegg. Gryllefjord Fryseri er en av grunnpilarene i fiskeindustrieventyret Nergård-konsernet, og er den desidert største private arbeidsplassen i Gryllefjord. Kommunegrensene i Torsken ble trukket opp da båten var det eneste transportmiddelet på Senja. Det er grunnen til at innbyggerne i Gryllefjord, nord i kommunen, må reise gjennom to andre kommuner, Tranøy og Berg, for å komme sør i kommunen, til Sifjord. I dag bruker man godt over en time på å kjøre de 70 km på dårlig vei, mens man med den nye veien på 6-7 km, blant annet gjennom tunneler, vil bruke vel 10 minutter. Med den nye veien vil hele kommunen plutselig få et helt annet arbeidsmarked, og det vil bli mye lettere å drive kommunen, både skoler og andre kommunale tjenester. Det må nevnes at Gryllefjord Fryseri har behov for arbeidskraft, og at det er tilgjengelig arbeidskraft i Sifjord. Problemet er at reiseavstanden er så stor at man har problemer å benytte seg av arbeidskraften, særlig vinterstid, da dårlige veier og elendige værforhold gjør veiene vanskelig fremkommelige. Den nye veien vil også få stor betydning for turistsatsingen i kommunen.
Kommunen har satset på å få til dette pilotprosjektet, der man også bruker massen fra tunnelene til å bygge en vei tvers over fjorden ved Gryllefjordbotn på riksvei 86. På den måten unngår man også skredfaren på riksvei 86 mellom Balleviksskaret og Gryllefjord. I tillegg får befolkningen i kommunen to utfartsveier, noe som gjør det tryggere for dem å bo i Torsken kommune.
Pilotprosjektet vil koste 250 mill. kr. For det får man en ny vei som på en effektiv og rasjonell måte vil knytte kommunen sammen, og skape et mye mer lettdrevet næringsliv og samfunnsliv. I tillegg vil man bygge en ny veistubb som gjør at man unngår det verste rasområdet i kommunen. Dette bør være gode argumenter for at Torsken kommune, som til tross for dårlige kommunikasjoner har klart å bygge seg opp til et kraftsentrum i fiskerinæringen her i landet, også får ta del i moderniseringen av landet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: På bakgrunn av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan utarbeides det etatsvise handlingsprogram. Statens vegvesen Region nord er nå i ferd med å utarbeide handlingsprogram for perioden 2006-2015. I dette arbeidet vil Internveg Torsken være ett av prosjektene som vil bli vurdert. Forslag til handlingsprogram skal legges fram 1. februar 2005. Troms fylkeskommune skal gi uttalelse til forslaget innen 1. mai 2005. Handlingsprogrammene ligger til grunn for de årlige budsjettene.

Fylkeskommunenes prioriteringer innenfor fylkesfordelt ramme til investeringer i øvrig riksvegnett skal tillegges avgjørende vekt, innenfor føringer fastlagt av Stortinget og Samferdselsdepartementet. Hvilke prosjekter som skal prioriteres i Troms i nevnte handlingsprogramperioden vil ikke foreligge før Troms fylkeskommune har avgitt sin uttalelse.

Det er derfor for tidlig for meg å si noe om når det vil bli bevilget midler til Internveg Torsken.