Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:165 (2004-2005)
Innlevert: 05.11.2004
Sendt: 08.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvilken rolle er det tenkt at ATV (Alternativ til Vold) skal ha i utbyggingen av et landsdekkende tilbud til voldsutøvende menn?

Begrunnelse

I Regjeringens handlingsplan "Vold i nære relasjoner (2004-2007)" omhandler tiltak 29 utbygging av behandlingstilbud til voldsutøvende menn, slik at dette skal bli landsdekkende: "Hjelpe- og behandlingsapparatet har de fleste steder behov for økt kompetanse for å kunne tilby tilfredsstillende hjelp til voldsutøvere. Dagens tilbud, lokalt og regionalt, skal vurderes i forhold til behovet på landsbasis. Arbeidet med å spre Sinnemestringsprogrammet for voldsutøvere, utviklet ved regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Brøset, og erfaringer fra øvrige behandlingstilbud, vil fortsette."
Kvinnevoldsutvalget i sin innstilling "Retten til et liv uten vold" (NOU 2003:31) mener at Alternativ til Vold sitt tilbud til voldsutøvende menn bør inngå i Statens Barnevern og Familieverns forvaltningsområde, knyttet til NOU'ens anbefaling om landsdekkende utbygging av behandlingstilbudet til voldsutøvende menn.
I spørretimen 2. april 2003 uttaler statsråd Dørum følgende: "[...] Tildelingen ble gitt fordi departementet anser det arbeidet som Alternativ til Vold utfører, for å være meget viktig for å utvikle kompetansen på hvordan man best kan hjelpe menn som er motivert til å komme ut av voldsbruk."
På denne bakgrunn er det forunderlig at departementet i sin handlingsplan fra i år har lagt seg på en ensidig fokusering på Sinnemestringsprosjektet med hensyn til utvidelse av tilbudet til voldsutøvere på landsbasis (tiltak 29).
Det bes derfor om en tilbakemelding på hvorvidt også ATV med sin kompetanse på behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, er tenkt en sentral rolle i utbygging av tilbudet til voldsutøvende menn på landsbasis. Om det ikke er slik, bes det om en begrunnelse for dette.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I Regjeringens handlingsplan om vold i nære relasjoner som ble lagt frem i juni 2004, er utvikling av tilbudet til voldsutøvere løftet frem som et av fire hovedområder. Planen som løper ut i 2007 inneholder i alt tre tiltak rettet mot denne gruppen.

Flere instanser, både offentlige og private, tilbyr hjelp og behandling til menn som utøver vold i nære relasjoner. Hjelp tilbys innenfor familievernet, psykisk helsevern, kriminalomsorgen og av private aktører. Tilbudene er imidlertid ujevnt geografisk fordelt, har ulik forankring og er ikke tilfredsstillende evaluert. Tiltak og strategier for å nå overgriper på et tidlig tidspunkt mangler. Gjennom tiltakene i handlingsplanen vil Regjeringen bidra til systematisk utvikling av hjelpe- og behandlingstilbudet til voldsutøvere og overgripere. Målet er å forebygge voldsbruk og bidra til at hjelpetiltak blir tilgjengelige i størst mulig nærhet til hjem eller arbeid.

I handlingsplanens tiltak 28 er det lagt opp til at Stiftelsen Alternativ til Volds (ATV) hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere skal evalueres. Formålet er å dokumentere effekten av behandlingen som gis ved ATV med sikte på systematisk spredning av metodene. Oppdrag om dette er gitt til Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Dette er for øvrig i tråd med de anbefalninger som er gitt i NOU 2003:31, Retten til et liv uten vold (Kvinnevoldsutvalget), der det blant annet foreslås å iverksette forskning knyttet til behandlingstilbudenes innhold og virkning, herunder effekten av ulike behandlingsmetoder i forhold til ulike grupper voldsutøver.

Når det gjelder tiltak 29, som representanten Thorkildsen refererer til, fremgår det avslutningsvis at den spredning av kompetanse som allerede er igangsatt av Sinnemestringsprogrammet ved Brøset skal fortsette. Dette betyr imidlertid ikke at regjeringen utelukkende vil fokusere på ett av flere tilbud om behandling til voldsutøvere. Tvert om må behandlingstilbudet, slik det også fremgår i handlingsplanen om vold i nære relasjoner, ha et mangfoldsperspektiv, der både samtalegrupper og mer spesialiserte tjenester tilbys avhengig av den voldsutsattes behov. I tillegg skal tilbudet tilrettelegges for unge og voksne, både de som selv ønsker å få hjelp til å forebygge og unngå vold, og de som allerede er volds- og overgrepsdømte.

Tilbudet som gis ved Alternativ til Vold utgjør en viktig del av det samlede tilbudet til voldsutøvere i Norge. Det kan i denne sammenheng være grunn til vise til den sentrale rolle ATV-baserte programmer har i kriminalomsorgen. For 2004 har Justisdepartementet satt krav til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning om å gjennomføre totalt 49 ATV-programmer i løpet av 2004. Basert på resultat rapportering etter 2. tertial, ser det ut til at dette målet nås. Det er også etablert et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiske stress, Alternativ til Vold og Institutt for klinisk sexologi og terapi om forsknings- og kompetanseutvikling knyttet til deres respektive virksomhetsområder.