Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:169 (2004-2005)
Innlevert: 05.11.2004
Sendt: 08.11.2004
Besvart: 16.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden ta initiativ for å få finansiert Randsfjordferja som en riksvegforbindelse, og når vil hun følge opp sitt eget svar til samferdselskomiteen hvor det heter: "Regjeringen vil komme tilbake til dette mot slutten av denne valgperioden."?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 240 (2003-2004) side 159 heter det:

"Det kan vises til følgende merknad i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2002-2003) side 52:

"Riksvegferjestatus
Komiteen vil be Regjeringen vurdere kriteriene for hvilke samband som skal ha riksvegferjestatus i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan. Komiteen vil peke på bl.a. ferje i Kragerø-skjærgården, ferje Oslo-Nesodden og ferje over Randsfjorden er eksempel på behovet for en slik vurdering."

- Da saken ikke er omtalt i meldingen bes det om en nærmere uttalelse i saken og en oversikt over disse riksvegferjesamband.

Svar:

Vegloven § 3 og § 7 regulerer vedtak knyttet til omklassifisering i vegnettet. Ved enighet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen er omklassifiseringen delegert Vegdirektoratet. Ved uenighet er Samferdselsdepartementet avgjørelsesmyndighet.
Kriteriene for hvilke samband som skal ha riksvegferjestandard bør sees i sammenheng med spørsmålet om todeling av vegnettet. Det vises i denne forbindelse til særskilt omtale av todeling av vegnettet på side 30 i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Det fremgår av omtalen at Regjeringen vil komme tilbake til dette mot slutten av denne valgperioden.
Spørsmålet om ev. riksvegferjestatus for de samband som komiteen bl.a. peker på, må også sees i sammenheng med spørsmålet om todeling av vegnettet."

Gran kommune og Oppland fylkeskommune gir driftstilskudd til Randsfjordferja fordi det en viktig forbindelse for daglig transport mellom øst- og vestsida av Randsfjorden. Dette belaster de kommunale budsjettene kraftig, og det oppleves som urimelig at denne transportforbindelsen ikke kan få riksvegstatus og finansiering som sådan.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I begrunnelsen for ditt spørsmål gjengir du departementets svar på spørsmål nr. 24 i forbindelse med samferdselskomiteens behandling av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Som det framgår av vårt svar på spørsmålet bør kriteriene for hvilke samband som skal ha riksvegstatus, sees i sammenheng med spørsmålet om todeling av vegnettet. Den framtidige statusen for Randsfjordferja og andre aktuelle ferjesamband vil først bli vurdert i sammenheng med at en ev. todeling av vegnettet skal vurderes.

I St.prp. nr. 1 (2003-2004), side 30, vises det til at spørsmålet om klassifisering av vegnettet vil bli sett i sammenheng med den vurdering av fylkeskommunen som Regjeringen varslet i St.meld. nr. 19 (2001-2002). Regjeringen vil i denne forbindelse komme tilbake til Stortinget med en omtale av klassifisering av vegnettet våren 2005.