Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:170 (2004-2005)
Innlevert: 05.11.2004
Sendt: 08.11.2004
Besvart: 12.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvor høy må oljeprisen være før statsråden mener det er nødvendig å iverksette myndighetsstyrte tiltak, og hvor raskt kan oljerasjoneringssystemet eventuelt reetableres når departementet har avviklet ajourhold og opplæring?

Begrunnelse

Jeg stilte 7. september 2004 et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Thorhild Widvey hvor jeg etterspurte begrunnelsen for at Olje- og energidepartementet har lagt ordningen med sivil bredskap for oljerasjonering i fredstid "på is", og om statsråden ville legge fram en egen sak om dette for Stortinget.
I sitt svar 15. september 2004 sier hun at:

"I dag vurderes oljerasjoneringssystemet som mindre egnet, bl.a. fordi det - som også nevnt over - tar lang tid å iverksette og krever oppbygging av et stort apparat på regionalt og kommunalt plan. Jeg finner det derfor ikke hensiktsmessig å videreføre ordningen med ajourhold av og opplæring i dette systemet".

Samtidig påpeker hun at:

"Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at oljerasjoneringssystemet fremdeles eksisterer, og kan - som en siste utvei - benyttes.
Med bakgrunn i dette har jeg så langt ikke vurdert det som nødvendig å legge fram en egen sak om dette for Stortinget."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Høy oljepris vil ikke være et avgjørende kriterium for iverksettelse av myndighetsstyrte tiltak, som for eksempel trekk i beredskapslagre. Innenfor alle IEA-landenes krisehåndteringssystemer, også det norske, er et betydelig avbrudd i forsyningene på råolje og eller/oljeprodukter det eneste som kan aktivere slike tiltak.

Selv om jeg ikke har funnet det hensiktsmessig å videreføre ordningen med ajourhold av og opplæring i oljerasjoneringssystemet, vurderer jeg 3-4 måneder som tilstrekkelig for å sette dette opp igjen.