Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:171 (2004-2005)
Innlevert: 08.11.2004
Sendt: 08.11.2004
Besvart: 18.11.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Da tippenøkkelen ble endret i 2002, ble det gjort vedtak om at overskuddet fra Norsk Tipping skulle fordeles med en halvdel til idrettsformål og en halvdel til kulturformål. Mens bruken av spillemidler til idrettsformål fremgår i budsjettet, er det ikke mulig å finne ut hvor det blir av størstedelen av kulturpengene.
Kan statsråden gjøre rede for hva kulturens andel av tippemidlene er gått til etter endringen av tippenøkkelen?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Endringen av tippenøkkelen, som Stortinget vedtok våren 2002, har skjedd over 3 år ved at overskuddet til forskning ble redusert med 1/3 i 2003 og 2/3 i 2004. Fra 2005 skal overskuddet fordeles med en halvpart til kulturformål og en halvpart til idrettsformål.

Samtlige spillemidler til idrettsformål har siden 1948 blitt fordelt av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget gjennom de årlige budsjetter og 1/3 av Kongen. Fordi spillemidlene for 2005 ikke skal fordeles av Stortinget, inneholder budsjettproposisjonen i stedet en oversikt over hvordan spillemidlene for 2004 er blitt fordelt av Kongen. (sidene 19-20).

Den delen av kulturformåls andel som fordeles innenfor statsbudsjettet, jf. kap. 3305 post 01, er verken i Lov om pengespill eller i premissene for loven, jf. Ot.prp. nr. 52 (1991-92) og Innst. O. nr. 75 (1991-92) øremerket bestemte kulturutgifter på statsbudsjettets utgiftsside og er derfor en integrert del av det samlede kulturbudsjett. Disse midlene utgjør i 2005 800 mill. kr (i underkant av 20 pst. av kulturbudsjettet), og blir endelig fordelt av Stortinget under budsjettbehandlingen. Helt siden 1993 har Stortinget på denne måten fordelt 1/3 av Norsk Tippings overskudd til kulturformål.

Norsk Tipping AS' overskudd, som var 2,7 mrd. kr både i 2003 og 2004, ble fordelt til følgende formål:(i mill. kr)

Formål 2003 2004

Kulturformål fordelt innenfor statsbudsjettet 900 900

Kulturformål fordelt av Kongen 150 300

Idrettsformål fordelt av Kongen 1 050 1 200

Forskning innenfor statsbudsjettet 600 300

Totalt 2 700 2 700

Når det gjelder fordeling av kulturens andel utenfor statsbudsjettet, som fastsettes av Kongen, viser jeg til følgende oversikt på side 19 i St.prp. nr. 1 (2003-2004) og på side 19 i St.prp. nr. 1 (2004-2005):

(i mill. kr) (i mill. kr)

Formål 2003 2004

Den kulturelle skolesekken:

- lokale tiltak 36 84

- sentrale prosjektmidler 24 36

Sum 60 120

Frifond

- musikk- og amatørteaterarbeid 17 34

- annen frivillig virksomhet 28 56

Sum 45 90

Lokale og regionale kulturelle møteplasser

- lokale kulturbygg 29 29

- regionale kulturbygg 16 61

Sum 45 90

Totalt 150 300