Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:173 (2004-2005)
Innlevert: 08.11.2004
Sendt: 09.11.2004
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 15.11.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hva vil justisministeren gjøre for å korte ned behandlingstiden i Statens innkrevingssentral?

Begrunnelse

Statens innkrevingssentral har lang saksbehandlingstid for klager på utleggstrekk. Ifølge Gjeldsofferalliansen har det tatt inntil 4 måneder å få svar på slik klage.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet besvares av Finansdepartementet, da Statens innkrevingssentral (SI) er en del av Finansdepartementets ansvarsområde.

Regelverket som regulerer behandlingstiden av klagesaker på utleggstrekk følger av tvangsfullbyrdelsesloven. I tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 kommer det frem at dersom namsmannen ikke finner klagen berettiget eller at namsmannen omgjør sin avgjørelse, skal klagen "uten opphold" oversendes til tingretten.

SI har pr. 12. november i år iverksatt om lag 110 000 utleggstrekk og mottatt om lag 1 900 klager, hvorav 40 saker er sendt videre til tingretten.

Normal behandlingstid vedrørende klage på utleggstrekk er mellom 3 og 7 uker. Dersom klagen inneholder opplysninger som gjør at særnamsmannen må innhente en uttalelse fra saksøker (kreditor for kravet), saksøkte eller andre, vil vedkommende få en frist til å uttale seg. I saker hvor det tar lang tid før tilleggsopplysningene mottas hos SI, kan dermed behandlingstiden for klagesaken bli lang. Det gjelder blant annet saken hvor behandlingstiden var 4 måneder.

Departementet er opptatt av at virksomheten har god kvalitet på oppgaveutførelsen, herunder klagebehandlingen. Som det fremkommer av opplysningene ovenfor, utgjør klagesakene en liten andel av utleggstrekk som er iverksatt i løpet av 2004 (under 2 pst.), og nærmest alle sakene har funnet sin løsning uten rettslig behandling. Ut fra den samlede oppdragsmengde SI mottar anser departementet at også saksbehandlingstiden for klagesakene er tilfredsstillende. Departementet anser dermed at det ikke er behov for å iverksette tiltak eller ha en spesiell oppfølging av dette området.