Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:177 (2004-2005)
Innlevert: 09.11.2004
Sendt: 09.11.2004
Besvart: 15.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kan samferdselsministeren ta initiativ til at det blir lagt opp til overgangsregler for de mange elever som allerede i 2004 har gjort seg ferdige med teori- og kjøretimer for mopedførerbeviset og som ifølge de nye regler må ta en ny skriftlig prøve med et gebyr på 430 kr?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet har pålagt alle elever som fyller 16 år etter 1. januar 2005 (anslag ca. 15 000 elever) som i løpet av dette året er ferdig med all teori- og kjøretimer for mopedførerbeviset ved ungdoms- og kjøreskolene, om å gå opp til en ny skriftlig prøve ved trafikkstasjonene med et gebyr på 430 kr.
Disse elevene som fyller 16 år i 2005, er i inneværende år ferdige med all trafikkopplæring for moped etter dagens regelverk. Disse burde da ha fått tilsendt sine respektive mopedførerbevis etter 1. januar 2005.
Situasjonen synes nå å være at disse 16-åringene nok en gang må gå opp til prøve som også medfører et ekstra gebyr for å få sitt såkalte førerkort.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Opplæringen til dagens mopedførerbevis består av teoriopplæring og kjøreopplæring. Det er ingen prøve, verken praktisk eller teori i dagens ordning. Noen ungdomsskoler kan likevel ha arrangert en prøve/tentamen i skolens regi. Men det er ikke knyttet krav om prøve til erverv av mopedførerbevis.

Fra 1. januar 2005 blir det krav om førerkort for tohjuls moped. Samtidig innføres det strengere krav til opplæringen og eleven må bestå en teoretisk prøve. For tohjuls moped er det lagt opp til meget liberale overgangsregler. De som allerede har gjennomført mopedopplæring før 1. januar 2005 trenger ikke å ta ny opplæring. De som har påbegynt opplæringen før nyttår kan fullføre opplæringen etter den læreplan som gjelder nå. Etter 1. januar 2005 må imidlertid begge disse gruppene også bestå en teoriprøve før de kan få førerkort. I tillegg vil de vanlige kravene knyttet til helsekrav og vandel gjelde. De som ikke har påbegynt opplæringen før 1. januar 2005 må følge de nye reglene fullt ut, herunder ta fullt trafikalt grunnkurs før de får øvingskjøre.

Mopedopplæring er et populært tilbud i ungdomsskolen og av praktiske årsaker blir mange ferdige med undervisningen i god tid før de fyller 16 år. I de nye reglene er aldersgrensen for å starte mopedopplæring i skolen senket ytterligere for å tilpasse opplæringen til klassetrinn i stedet for alder. Dette er gjort for å imøtekomme ønsker fra skoleverket.

Bakgrunnen for at vi innforer nye regler er at det i dag skjer mange ulykker med moped. Økningen i mopedulykker er alarmerende høy. Antall skadde på moped har hittil i år økt med nesten 48 pst. sammenlignet med tilsvarende tidsrom i 2003. De tre siste foregående år har økningen av antall skadde vært 20-30 pst. pr. år. Ulykkesøkningen er vesentlig høyere enn økningen av antall registrerte mopeder. Mopedbestanden var i 2003 ca. 140 000, i 2002 ca. 130 000 og i 1999 ca. 114 000. Vegdirektoratet har engasjert Rogalandsforskning til å analysere mopedulykkene. Dette arbeidet blir ferdig i 2005.

De nye reglene må ses på som et tiltak for å redusere antall ulykker, og å redusere alvorlighetsgraden ved de ulykkene som likevel skjer. De nye kravene til opplæringen og kravet om førerprøve medfører at kjøring med moped i større grad likestilles med å kjøre motorsykkel og bil. Innføringen av førerkort med samme helse- og vande som for bil understreker dette. I tillegg kommer at førerkort produseres på en annen måte enn mopedførerbevis og har mange sikkerhetselementer som hindrer forfalskning.

Det vil alltid kunne være noen som kommer mindre heldig ut når det innføres nye regler. Hvert år utstedes ca. 15 000 mopedførerbevis. En liten del av disse vil ha fullført opplæringen i 2004 og fylle 16 år i 2005. Jeg mener at de nye reglene har romslige overgangsregler som tilgodeser de som har gjennomført eller påbegynt mopedføreropplæring i 2004. Faktisk er overgangsreglene mest romslige for moped. Jeg ser store fordeler med at vi nå får førerkort for moped og jeg ønsker ikke en ordning der utstedelse av mopedførerbevis blir beholdt inn i 2005.

I denne sammenheng må jeg bemerke, at flere trafikkstasjoner dessverre ved en misforståelse har utstedt mopedførerbevis til elever som fyller 16 år etter 1. januar 2005. Disse ble sendt til skolen. Skolen vil ikke dele ut bevisene fordi de ikke vil være gyldige. Hver enkelt elev dette gjelder vil få et brev fra Vegdirektoratet. De som allerede har betalt 200 kr for mopedførerbeviset får dette trukket fra gebyret for førerkortutstedelse. Gjeldende pris på produksjon av førerkort er 295 kr. De skal da betale 95 kr for førerkortet. Teoriprøven koster 335 kr etter dagens gebyrsatser.