Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:180 (2004-2005)
Innlevert: 09.11.2004
Sendt: 10.11.2004
Besvart: 16.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Statsråden understreket i svar på skriftlig spørsmål nr. 841 at lokalpolitikerne kjenner lokale forhold best og skal derfor ta beslutningen om tilknytningsplikt for fjernvarme. Samtidig henviser lokalpolitikere til rikspolitiske målsettinger og sentrale myndigheter i begrunnelser for sine beslutninger, f.eks. i begrunnelsen for avslaget på søknaden om fritak for tilknytningsplikten for Rosenborg Park.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kommunene faktisk foretar faglige vurderinger basert på de lokale forhold?

Begrunnelse

Statsråden skriver i svar på skriftlig spørsmål nr. 841 (2003-2004):

"Hjemmel til å fastsette tilknytningsplikt er tillagt kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 66a. Kommunen har kjennskap til lokale forhold og har ansvaret for både arealplanlegging og håndheving av byggeforskriftene. Kommunen bør dermed ha gode forutsetninger for å vurdere hvilke bygg som bør pålegges tilknytningsplikt. Jeg ser derfor ikke behovet for å innføre en minimumsgrense for å kunne kreve tilknytningsplikt, basert på energibruk, slik representanten Vaksdal foreslår."

I avslaget fra kommunen når det gjelder tilknytningsplikt for Rosenborg Park står det:

"En frykter at dispensasjon for så store prosjekter som det er snakk om her kan uthule bestemmelser i plan- og bygningsloven om tilknytning til fjernvarmeanlegg. Det er dessuten en nasjonal målsetting at husholdningene skal gjøre seg mindre avhengige av elektrisk kraft, for å kunne stå bedre rustet til eventuelle fremtidige kraftkriser."

Utfordringen man da står ovenfor er at sentrale myndigheter ikke vil ta stilling til lokale saker fordi det er kommunens oppgave, mens kommunen på sin side begrunner sine avgjørelser med henvisning til målsetninger og rammeverk fra sentrale myndigheter.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jamfør omtalen av utbygging av infrastruktur for varme, oppfølging av St.meld. nr. 18 (2003-2004) i St.prp. nr. 1 (2004-2005), vil Regjeringen fortsatt ha fokus på kompetanseoppbygging i kommunene og energiplanlegging. I St.meld. nr. 18 (2003-2004) heter det blant annet at:

"Fra 1. januar 2003 plikter nettselskapene å utarbeide kommunevise energiutredninger til bruk i blant annet den kommunale arealplanleggingen. Formålet er å utnytte den sentrale rollen og muligheten nettselskapene har til å skape et godt grunnlag for fremtidige vurderinger av utviklingen i energiforsyningen.

Energiutredningene skal beskrive dagens energisystem og energisammensetting, med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær energibruk. Utredningene skal videre inneholde en beskrivelse av forventet utvikling av stasjonær etterspørsel fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. For områder hvor energibruken er økende, skal nettselskapene beskrive de mest aktuelle oppdekningsalternativene. Her skal det tas hensyn til mulighetene for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, innenlandsk bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringer og virkningen av å ta i bruk energistyringssystemer på forbrukssiden mv.

Enova bidrar til å styrke energiplanleggingskompetansen lokalt gjennom sin informasjons- og opplæringsvirksomhet. Kravet om energiutredninger og Enovas opplæringsvirksomhet vil gjøre kommunene og nettselskapene bedre i stand til å vurdere alternative løsninger til elektrisitet der det er egnet for det."I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det også vist til at i forbindelse med vurderingen av reguleringen av fjernvarme så har Norges vassdrags- og energidirektorat igangsatt et større utredningsprosjekt. Målet med prosjektet er blant annet å forbedre faktagrunnlaget omkring fjernvarme og få vurdert hvilke forutsetninger som bør ligge tilgrunn for den videre reguleringen.