Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:181 (2004-2005)
Innlevert: 09.11.2004
Sendt: 10.11.2004
Besvart: 15.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden i forbindelse med de nye forskrifter til førerkort, bidra til at det blir lagt til rette for en tidsbegrenset overgangsordning innenfor de områder hvor det av praktiske årsaker er umulig å gjennomføre nødvendig opplæring av førere på tyngre kjøretøy på grunn av manglende kompetanse hos sjåførlærerne?

Begrunnelse

De nye førerkortforskrifter ble vedtatt 1. oktober 2004 og trer i kraft 1. januar 2005. Forskriftens innhold for opplæring av førere på tyngre kjøretøy sier at det skal gjennomføres en del kurs før man kan avlegge førerprøve. Dette gjelder blant annet sikring av last og ulykkesberedskap. For å undervise på disse kursene kreves spesiell kompetanse av lærere. Denne kompetanse er det sjåførskolene som skal tilby, men svært få om noen, har disse nødvendige kunnskaper pr. dags dato. Dette betyr i realiteten at kurs ikke kan arrangeres før ut i neste år.
De nye regler er kommet svært overraskende på sjåførlærerne med tidsfrister som i praksis ikke lar seg gjennomføre. Nødvendig utstyr og kunnskap må komme på plass og for dette trenges noe tid. En overgangsordning frem til 1. juli 2005 burde være en praktisk og naturlig vei å gå i denne sak.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Fra 1. januar 2005 gjennomføres en omfattende omlegging av føreropplæringen i alle 16 førerkortklasser. Etter min vurdering vil den foreslåtte opplæringen gi økt trafikksikkerhet og på den måten være et viktig bidrag til nullvisjonen. Innholdet i opplæringen er modernisert og nye emner er tatt inn. Det er lagt vekt på at ferske bilførere skal utvikle større risikobevissthet og stimuleres til selvinnsikt og refleksjon.

For førere av tunge kjøretøy er det lagt særlig vekt på ansvarlig kjøremåte, bevisstgjøring av konsekvenser av risikotaking og reduksjon av ulykkesomfanget. Kun en mindre del av tungbilopplæringen har til nå vært obligatorisk. Nå innføres flere obligatoriske kurs knyttet til sikkerhet for last og passasjerer.

Høgskolen i Nord-Trøndelag har etter initiativ fra Statens vegvesen etablert tilbud om instruktørutdanning knyttet til det nye obligatoriske kurset i ulykkesberedskap. Første kurs vil bli gjennomført tidlig i januar, slik at de som påbegynner opplæringen etter de nye reglene vil kunne finne trafikkskoler som tilbyr kurset når de kommer så langt i opplæringen. Når det gjelder lastsikringskurset, er det fra tidligere utdannet en rekke instruktører. Disse vil få tilbud om 1 dags etterutdanning i desember.

De nye kursene setter nye krav til bransjen både pedagogisk og utstyrsmessig. Det medfører at aktørene i bransjen må samarbeide og således utnytte de som har denne spesialkompetansen, på best mulig måte.

I forskriften er det lagt opp til overgangsordninger hvor de som kan dokumentere at de har påbegynt opplæring i år kan fortsette etter gammel ordning ut hele neste år. På den måten dempes behovet for de nye obligatoriske kursene i starten.

Selv om den nye forskriften først ble vedtatt 1. oktober 2004, har bransjen gjennom samarbeid i utviklingsarbeidet hatt lang tid til å forberede seg. Trafikkskolenes organisasjoner har i høringen uttrykt at det hadde vært ønskelig med lengre tid til forberedelse, men at vedtak 1. oktober 2004 er akseptabelt.