Skriftlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:185 (2004-2005)
Innlevert: 10.11.2004
Sendt: 10.11.2004
Besvart: 18.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Vil samferdselsministeren sørge for at det blir tydelig skilting ved hovedveg til opptreningssentrene når skiltforskriften revideres?

Begrunnelse

Det er ca. 30 opptreningsinstitusjoner i landet vårt. De ligger langt ute på bygda i stor grad, og det er vanskelig å finne fram. Pasienter og pårørende, ofte eldre mennesker, kjør milevis for langt langs riksveg eller E-veg fordi det ikke er lov til å skilte. Noen som skulle til en opptreningsinstitusjon i Vestre Toten kjørte helt til Lillehammer, mer enn 6 mil for langt, før de innså at dette bar galt av sted. Opptreningsinstitusjonene forteller stadig om at folk som skal til dem har hatt problemer, og de ønsker selv å skilte men har ikke fått tillatelse.
Dette er en type helseinstitusjoner som burde ha skilt med et eget tegn, eller kanskje det samme som til sykehus. Institusjonene må få tillatelse til å skilte ved hovedveg slik at folk kan finne fram.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Vegvisning til bedrifter, institusjoner o.l., ved bruk av offentlige trafikkskilt, skjer ved såkalt lokalvegvisning. Skiltforskriften fastsetter hvordan slike vegvisningsskilt skal se ut, i dette tilfelle at de skal være hvite med sort påskrift, og hva slags symboler som eventuelt kan brukes på skiltene.

Bestemmelser om hvordan skiltene skal anvendes og plasseres mv. er gitt i tekniske bestemmelser og retningslinjer (skiltnormalen) som fastsettes av Vegdirektoratet.

Forslag til ny skiltforskrift er nå til behandling i Samferdselsdepartementet. Ny skiltforskrift innebærer at også det tekniske regelverket, bl.a. skiltnormalen, må revideres. Dette revisjonsarbeidet pågår nå i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, og en viktig del av dette er en gjennomgang og vurdering av prinsipper og praksis for lokal vegvisning.

Skiltnormalen ligger til grunn for skiltmyndighetenes vurdering av søknader om lokal vegvisning. Hver enkelt søknad må vurderes konkret ut fra trafikkforholdene og andre forhold på det aktuelle stedet.

Innenfor de begrensninger som må settes for den informasjonsmengden som kan rettes mot trafikantene, legges det opp til en liberalisering av praksis for lokal vegvisning. Det vil imidlertid også etter at ny skiltforskrift og nye skiltnormaler er fastsatt, være nødvendig med en restriktiv linje på hovedvegene, mens praksis på det øvrige riksvegnettet bør kunne gjøres mer liberal.

Lokal vegvisning skal gjøre det lettere for folk å finne frem til et bestemmelsessted. Skiltingen kan likevel aldri bli så omfattende på alle typer veger at det kan erstatte en viss planlegging av reiseruten før kjøreturen starter.

Særskilte skiltsymboler for opptreningssentre vil ikke bli foreslått innført i forbindelse med ny skiltforskrift, men det vil likevel innenfor denne rammen være mulig med tydelig skilting til opptreningssentrene.