Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:186 (2004-2005)
Innlevert: 10.11.2004
Sendt: 11.11.2004
Besvart: 18.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Enova varsler i en pressemelding at den nye avtale mellom Olje- og energidepartementet gir rom for flere nye tiltak i arbeidet med energiomlegging i Norge, og at de nye midlene skal disponeres fritt innenfor de områdene Enova mener kan utløse best mulig resultat. I en annen pressemelding står det at Enova lanserer en styrket satsning for vindkraft i Norge.
Er denne satsningen basert på at Enova selv har utformet og valgt de mest effektive støttetiltak ut fra at de fritt kan disponere de nye midlene?

Begrunnelse

Pressemelding 7. oktober 2004 kl. 10:47:

"Enova styrker satsningen på vindkraft i Norge

Enova lanserer en styrket satsning for vindkraft i Norge. Satsningen har bakgrunn i den politiske målsettingen om å nå 3 TWh elektrisitetsproduksjon fra vindkraft signalisert i St.meld. nr. 29 (1998-99) "Om Energipolitikken". Det vises videre til St.meld. nr. 47 (2003-2004) som blant annet omhandler et pliktig sertifikatmarked, og perioden fram til dette er etablert."

Pressemelding 6. oktober 2004 kl. 13:40:

"Ny avtale med OED:

Enova varsler nye tiltak i energiomleggingen

Etter inngåelsen av ny avtale mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Enova varsler selskapet nå flere nye tiltak i arbeidet med energiomlegging i Norge. OED anslår inntektene til Energifondet til om lag 660 millioner kroner inklusive renteinntekter neste år, noe som er en økning på 90 millioner kroner i forhold til 2004.
- Dette gir oss nye muligheter, sier administrerende direktør i Enova Eli Arnstad. - De nye midlene skal disponeres fritt innenfor de områdene Enova mener kan utløse best mulig resultat, men vi vil nå i tillegg se på nye tiltak som blant annet introduksjon av ny teknologi og demonstrasjonsprosjekter, sier Arnstad."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I henhold til avtalen med Olje- og energidepartementet skal Enova SF forvalte midlene fra Energifondet på en slik måte at målene nås og pålagte oppgaver utføres mest mulig kostnadseffektivt. Det innebærer at det er opp til Enova å velge de tiltakene og prosjektene som utløser best mulig resultat i henhold til målene i avtalen.

Målene for Enova er gjengitt i St.prp. nr. 1 (2004-2005):

"I henhold til den nye avtalen skal Enova bidra til ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 12 TWh/år innen utgangen av 2010. Dette er en økning på 2 TWh/år i forhold til den tidligere avtalen. Minimum 4 TWh/år skal være økt tilgang på vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, spillvarme og varmepumper og minimum 3 TWh/år skal være økt produksjon av vindkraft. Innenfor gjeldende avtaleperiode til og med 2005, skal Enova utløse energisparing og ny miljøvennlig energiproduksjon tilsvarende 5,5 TWh/år. Dette er en økning på 1 TWh/år i forhold til den tidligere avtalen."

Målene i avtalen innebærer at innefor gjeldende avtaleperiode så skal Enova prioritere de tiltak og prosjekter som gir flest kWh per støttekrone, samtidig skal det rapporteres om progresjonen i forhold til det langsiktige målet på 12 TWh/år innen 2010 og de konkrete målene for vind og varme.