Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:188 (2004-2005)
Innlevert: 11.11.2004
Sendt: 11.11.2004
Besvart: 22.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Stiftelsen Skifestivalen arrangerer hvert år en skifestival og en sommerfestival for personer med psykiske lidelser. Vinterfestivalen har blitt arrangert 20 ganger, og sommerfestivalen 9 ganger. Festivalene er store begivenheter for deltakerne.
Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for at disse festivalene blir sikret økonomisk støtte i årene framover?

Begrunnelse

I Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004) uttalte sosialkomiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, at en del landsomfattende tiltak som tidligere fikk bevilgninger direkte fra staten, nå er avhengige av prioriteringer fra det enkelte helseforetak. Et slikt tiltak synes å være Stiftelsen Skifestival som gjennomfører et sommer- og et vinterarrangement for mennesker med psykiske lidelser. Flertallet viser til at komiteens flertall tidligere har pekt på behovet for slike fritidsaktiviteter for mennesker med psykiske lidelser, og ber Regjeringen vurdere å bidra med ressurser til denne aktiviteten. Flertallet vil påpeke den mangelen på ressurser som har vært i psykiatrien, og at det derfor har vært lite til fysiske aktiviteter som anses som en viktig del av behandlingsterapien.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Landets kommuner mottar øremerkede midler til psykisk helsearbeid. Et av hovedformålene for bruken av disse midlene er kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med psykiske lidelser, herunder fysisk aktivitet. Dersom fysisk aktivitet skal kunne bli en naturlig del av den enkeltes hverdag, må slike tiltak forankres der folk faktisk bor. Etter at det psykiske helsevernet ble omstrukturert slik at mennesker med psykiske lidelser ikke lenger bor i sykehus over lang tid, er det derfor mest hensiktsmessig at slike tiltak forankres i kommunene. Det kan imidlertid være av verdi å delta i enkeltarrangementer, deriblant Skifestivalen.

I praksis synes det å være vanskelig å få finansiert deltagelse for brukerne gjennom kommuner og foretak. Kommunene prioriterer ofte lokale tiltak, mens foretakene ikke synes å finne rom for mer fritidsrettede tiltak for de som er inne til behandling.

Sosial- og helsedirektoratet skal innenfor tilskuddsmidler over Opptrappingsplanen for psykisk helse, sette av midler til landsdekkende og regionale arrangementer for mennesker med psykiske lidelser.