Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:189 (2004-2005)
Innlevert: 11.11.2004
Sendt: 11.11.2004
Besvart: 25.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Som ledd i å oppnå balanse i kommende års budsjett har Helse Finnmark bebudet at det uten tilførsel av ekstra midler er aktuelt å nedlegge Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus, Rehabiliteringsavdelingen ved Kirkenes sykehus og alle Finnmarks 42 sykestueplasser. Alle nevnte tiltak vil ha dramatiske konsekvenser for Finnmarks helsetjenestetilbud.
Vil statsråden støtte disse tiltakene dersom Helse Finnmark gjør endelig vedtak om nevnte kutt?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Helse Finnmark HF har administrativt synliggjort overfor sin eier, Helse Nord RHF, konsekvensen av å komme i balanse som helseforetak i kommende års budsjett. Det er der vist at dette vil medføre vesentlige negative endringer i pasienttilbudet dersom disse tiltakene skulle gjennomføres. Jeg er blitt orientert om at dette er gjort som ledd i interne arbeider i Helse Finnmark for å vurdere ulike alternativer for å gjøre det mulig å komme i økonomisk balanse i 2005. Spørsmålet refererer til dette arbeidet.

Det er viktig å være oppmerksom på at det verken er fremmet noe forslag eller gjort vedtak om slike nedleggelser. Dette arbeidet i Helse Finnmark er gjort som et forarbeid for Helse Nord sin styrebehandling av foreløpig budsjett for 2005, jf. styrevedtak i Helse Nord 17. november 2004.

Helse Nord åpner i sitt vedtak for at Helse Finnmark kan ha et underskudd også i 2005, slik at balansekravet for dette helseforetaket sin del skyves til 2006. Dette medfører i så fall at andre helseforetak i Helse Nord må ta inn dette for at det regionale helseforetaket som sådan skal gå i balanse i 2005.

Helse Nord sitt budsjett vil ikke kunne behandles endelig før etter at Stortinget har sluttført og vedtatt neste års statsbudsjett.