Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:190 (2004-2005)
Innlevert: 11.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 25.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Etter det jeg forstår er resultatene fra Hvidovre Hospital og rehabilitering i Danmark oppsiktsvekkende gode når det gjelder tidlig rehabilitering av traumatiske hjerneskader.
Mener helse- og omsorgsministeren at norske pasienter bør ha et lignende tilbud i Norge?

Begrunnelse

Ifølge protokoll fra styremøte ved Sunnaas sykehus, HF 300904, har vi ikke et slikt behandlingstilbud i Norge. De mener at resultatene ved Hvidovre Hospital er oppsiktsvekkende gode.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Ved Hvidovre Hospital i Danmark er det etablert en egen avdeling for rehabilitering av pasienter med alvorlige hodeskader. Oppsummeringer så langt viser at denne rehabiliteringen har gitt gode resultater og vært bedre enn det tilbudet som ble gitt tidligere. Resultatene er imidlertid ikke vitenskapelig dokumentert.

Behandling og rehabilitering av alvorlige hode- og ryggmargskader i Norge er definert som regionfunksjoner, men slik at behandling og rehabilitering blir utført ved Ullevål sykehus og Sunnaas sykehus for Helseregion Øst og Sør, ved Haukeland sykehus for Helseregion Vest og ved St. Olavs Hospital for Helseregion Midt-Norge og Helseregion Nord. Også andre sykehus yter tjenester til personer med alvorlige hodeskader, f.eks. Ålesund sjukehus.

Etter det jeg har forstått er det i noen grad kontakt mellom norsk helsepersonell og personellet ved Hvidovre Hospital.

Departementet vil arbeide for å få til en styrking av tilbudet til pasienter med traumatiske hodeskader. I denne sammenheng vil Sosial- og helsedirektoratet og de regionale helseforetakene bli innkalt til et møte for å drøfte hvordan rehabiliteringstjenester for denne pasientgruppen bør ivaretas. Ullevål sykehus arbeider bl.a. med et prosjekt med sikte på å utvikle tilbudet. Det vil være opp til fagmiljøene å vurdere det faglige innholdet i tilbudet. Med de resultater som oppsummeringen ved Hvidovre Hospital viser i forhold til rehabilitering av mennesker med alvorlig hodeskade, forutsetter jeg at det norske fagmiljøet vil dra nytte av et samarbeid med Hvidovre Hospital i utviklingen av rehabiliteringstilbudet til personer med alvorlige hodeskader.