Skriftlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:192 (2004-2005)
Innlevert: 11.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 22.11.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Norge skal om få år kjøpe nye kampfly.
Hva vil forsvarsministeren gjøre for at norske bedrifter skal få utviklingskontrakter og leveranser?

Begrunnelse

Gjenkjøpsavtaler i forbindelse med innkjøp til det norske Forsvaret har gjennom tidene gitt norske bedrifter deltakelse i utvikling og produksjon. Denne gangen betaler Norge 1 mrd. skattekroner over 10 år til amerikanske Joint Strike Fighter-utviklingen, men norske bedrifter har ikke fått noen kontrakter av betydning. To andre flytyper kan være aktuelle, europeiske Starfighter eller svenske JAS Gripen. Det er ikke kjent om noen av disse har vært vurdert, og heller ikke hvorvidt den norske regjering har satt betingelser om at noe av utviklingsavtalen og eventuelle framtidige kontrakter skal tilfalle norsk industri.
Selv om den formelle beslutningen om kjøp ligger noe fram i tid, kan det være av avgjørende betydning hvilke utviklingskontrakter vi allerede har gått inn på for valg av fly og muligheten for norsk næringsliv.
Da F16 ble innkjøpt, medførte dette utviklingskontrakter og leveranser for norske bedrifter som hadde stor betydning for kompetanse og teknologi i mange år.
Det er over 50 høyteknologiske bedrifter i Norge hvorav om lag halvparten av omsetningen og ca. 4 500 arbeidsplasser er forsvarsrelatert. De har en omfattende bruk av lokale underleverandører.
Uten kontakter og gjenkjøp vil forsvarsindustrien forvitre fordi flykjøpet vil tiltrekke seg alle investeringsmidler i perioden 2010-2020. Mulighetene for Norge er store hvis vi vil. Vi kan få industriell utvikling og vekst også i sivile produkter som en konsekvens av utviklingsarbeidet, såfremt Regjeringen legger til rette for å gjøre dette mulig for norsk forsvarsindustri.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarsdepartementet (FD) har et kontinuerlig fokus på våre industrielle muligheter knyttet til våre forsvarsanskaffelser. Dette gjelder også vår eventuelle fremtidige anskaffelse av nye kampfly. Et eventuelt valg vil imidlertid ikke vil finne sted før i 2008-2009, med første levering fra ca. 2015. Det faktum at avtale om kampflykjøp ikke vil bli inngått, uten at det parallelt foreligger et tilstrekkelig volum gode avtaler med norsk industri, medfører at LM og amerikanske myndigheter har store interesser av å sikre dette.

FD deltar i dag i utviklingen av det amerikanske kampflyet Joint Strike Fighter QSF), hvor vårt bidrag utgjør ca. l mrd. kr fordelt over 10 år. Vår deltakelse sikrer innsikt i flyets operative kapabiliteter samtidig som norsk industri får anledning til å konkurrere seg til oppdrag på flyet. Dette har allerede gitt flere kontrakter. Konkurransen baseres på konseptet "best value", og defineres ut i fra kvalitet, pris og bedriftens finansielle styrke.

Parallelt med vår deltakelse i utviklingen av JSF opprettholder FD kontakten og dialogen med leverandørene av kampflyene Eurofighter og Rafale. I tilfellet Eurofighter delfinansierer norske myndigheter utviklingskontrakter for fire norske bedrifter. Det finansielle bidraget fra FD og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) beløper seg til 11 mill. euro over 5 år.

Enkelte norske bedrifter har vunnet utviklingskontrakter knyttet til JSF. Andre bedrifter har inngått intensjonsavtaler for mulig fremtidig produksjon og atter andre er i dialog med hovedleverandøren, Lockheed Martin (LM) eller LMs underleverandører. Slike kontrakter og muligheter kan være av betydelig størrelse.

For å øke de norske industrielle mulighetene har vi i tillegg til det trykket vi legger på LM, valgt å forfølge flere spor i den industrielle strategi. Det gjelder blant annet introduksjon av norske systemer på flyet, som vi håper vil kunne inngå som integrerte deler av JSFs kapabiliteter. Videre har vi innledet en dialog med LM for å se på mulighetene for at norsk industri kan levere løsninger til andre forsvarssystemer enn JSF. Dette gjelder blant annet maritime systemer, hvor Norge har betydelig ekspertise.

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke at FD tar de industrielle utfordringene knyttet til en eventuell kampflyanskaffelse meget alvorlig, og at slik anskaffelse uansett ikke vil skje uten at et tilfredsstillende industrielt utbytte er sikret.

Jeg viser for øvrig til omtale av kampfly under kap. 1760 i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Forsvarsdepartementet.