Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:195 (2004-2005)
Innlevert: 12.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 22.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Med utgangspunkt i St.meld. nr. 5 (2003-2004) vedtok Stortinget fordeling av basisbevilgning til de regionale helseforetakene. Den nye fordelingen skulle innføres over 5 år. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått 1,5 mrd. kr mer til helseforetakene enn det Regjeringen har foreslått.
Hva blir den faktiske tildelingen til det enkelte regionale helseforetak om en legger til grunn at den nye fordelingen innføres i 2005 og 2006, med halvparten av virkningen for hvert av disse 2 årene?

Begrunnelse

I Stortingets vedtak lå til grunn en ny inntektsfordeling mellom regionene. Den nye fordelingen skulle innføres over 5 år, første gang i 2005. Det er grunner som taler for at inntekstfordelingens bør gjennomføres raskere enn det Stortinget tidligere har besluttet. Jeg presiserer at spørsmålet gjelder fordeling for hele basisbevilgningen (Regjeringens forslag og 1,5 mrd. kr ekstra. Ber også om fordeling dersom man kun fordeler de ekstra 1,5 mrd. kr raskere).

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er i svaret også tatt med alternativer med 3 års overgangsperiode, jf. telefonsamtale med Arvid Libakk.

Nedenstående tabell viser i første linje Regjeringens forslag til fordeling av basisbevilgning i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

De to neste linjene viser fordelingen av basisbevilgningen påplusset med 1,5 mrd. kr og hvor overgangsperioden er satt til 2, henholdsvis 3 år. Deretter er vist fordelingen av samme beløp, hvor bare økningen på 1,5 mrd. kr har en overgangsperiode på 2 år, henholdsvis 3 år, men hvor øvrig basisbevilgning har en overgangsperiode på 5 år.

Jeg håper dette gir tilstrekkelig svar på dine spørsmål.