Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:197 (2004-2005)
Innlevert: 12.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 23.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Direktoratet for naturforvaltning vedtok 2. november 2004 å fjerne bestemmelsen om lokale tilsynsutvalg for Jotunheimen nasjonalpark fra verneforskriften. Dette blei gjort uten at forslaget har vært varsla eller sendt på høring, og til stor lokal misnøye. Vedtaket går dessuten på tvers av den politiske målsettinga om mer lokal forvaltning i verneområdene.
Vil statsråden sørge for at vedtaket blir oppheva, og at dette spørsmålet kommer inn i den pågående prosessen med revisjon av verneforskrift og forvaltningsplan?

Begrunnelse

Både Regjeringen og Stortinget har i den seinere tida vært opptatt av at verneområdene skal ha et sterkere innslag av lokal forvaltning. Undertegnede mener derfor at de lokale tilsynsutvalgene for Jotunheimen nasjonalpark er eksempler på forvaltningsordninger som bør styrkes, og ikke svekkes. Vedtaket fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) kommer derfor i et merkelig lys.
Av DNs brev til fylkesmannen i Oppland datert 2. november 2004 går det fram at spørsmålet om grensejustering ved Veslegjuvbreen i Lom kommune har vært på høring til berørte instanser. Spørsmålet om å ta ut omtalen av tilsynsutvalgene og deres funksjon fra forskriften har derimot ikke vært varsla eller sendt på høring. Vedtaket er en stor overraskelse for både tilsynsutvalgene sjøl, de berørte fylkesmannsembetene og for andre.
Fra lokalt hold blir det uttalt at vedtaket i DN om å fjerne tilsynsutvalgene i kommunene fra verneforskriften (og å legge det til forvaltningsplanen) ikke kan aksepteres.
Et samarbeid som er bygd opp over flere år blir svekka uten forvarsel og prosess. Dette er svært uheldig. Det at DN gjør en endring av verneforskriften samtidig som det pågår et revisjonsarbeid, er i seg sjøl uheldig. Det blir uttrykt bekymring for at det å fjerne tilsynsutvalgene fra verneforskriften på denne måten, kan skape store problemer for samarbeidet om den videre revisjonsprosessen.
Utvalgene var et kompromiss ved opprettinga av Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. De var ett av de mest krevende temaene under utarbeiding og godkjenning av forvaltningsplanen i 1992-98. Tiltak i retning av å fjerne utvalgene blir derfor tatt svært ille opp.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Fylkesmennene i Oppland og Sogn og Fjordane har ved brev av 27. august 2004 startet opp arbeidet med en revisjon av hele verneforskriften og forvaltningsplanen for Jotunheimen nasjonalpark.

I forbindelse med en grensejustering av nasjonalparken i brev av 2. november 2004, foretok Direktoratet for naturforvaltning en revisjon av verneforskriften. Samtidig ble det foretatt en endring i forskriftens delkapittel om forvaltning - med den følge at hjemmelen for å opprette tilsynsutvalg for nasjonalparken ble fjernet. Dette er imidlertid et spørsmål som er forutsatt vurdert i forbindelse med fylkesmennenes gjennomgang og revisjon av verneforskriften og forvaltningsplanen for nasjonalparken.

På denne bakgrunn har Direktoratet for naturforvaltning i brev av 16. november 2004 fattet et nytt vedtak i forhold til den omtalte forskriftsendringen der hjemmelen for tilsynsutvalget er gjeninnført med øyeblikkelig virkning.