Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:200 (2004-2005)
Innlevert: 15.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 19.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kan statsråden bidra til at investorgruppen med togprosjektet Oslo-Stockholm kan komme i gang snarest mulig og dermed sparer staten for ytterligere kostnader på denne strekningen?

Begrunnelse

Linx er besluttet lagt ned fra 1. januar 2005. Mange av de 185 000 passasjerer som årlig benytter den miljøvennlige togforbindelsen Oslo-Stockholm har protestert mot nedleggelsen. Statsråden har i pressen sagt at hun har kommet til enighet med sin svenske kollega om å opprettholde forbindelsen på helgebasis. Dette kan knapt kalles et tilbud da de fleste passasjerene reiser i ukedagene.
Fremskrittspartiet er gjort kjent med at en gruppe norske investorer, sammen med grupper av Linx-personellet, ønsker å starte togtrafikk på strekningen med flere avganger daglig, alt på ordinære bedriftsøkonomiske vilkår. Dette uten kostnader for staten.
Investorgruppen har gjort økonomiske beregninger som viser at dette er en god butikk så lenge man ikke overinvesterer i dyrt materiell og holder kontroll med driftskostnadene. Vi er blitt informert om at investorgruppen skriftlig har bedt statsråden om bistand om å komme raskt i gang slik at man får med seg den betydelige sommertrafikken som turistene skaper.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet mottok 2. november 2004 en henvendelse fra Scandinavian Railways AS (under stiftelse), med forslag om opprettelse av nytt togselskap med samme navn, bl.a. i samarbeid med lokførerne i Linx. Formålet er å drive togbasert passasjertrafikk mellom, primært, Oslo og Stockholm. I brevet, som følger vedlagt i kopi, ber initiativtakerne om hjelp fra Samferdselsdepartementet til å realisere UnionsExpressen (navnet på togtilbudet), dvs. bevirke tillatelse til å trafikkere den norske delen av linjen og politisk drahjelp til å oppnå tilsvarende på svensk side.

Samferdselsdepartementet har de siste dagene og ukene mottatt flere henvendelser, der andre togselskaper, private interesser og lokale myndigheter sonderer mulighetene for alternative togtilbud på strekningen Oslo-Stockholm.

Jeg er enig i at det er viktig å ha togtilbud på denne strekningen. Som opplyst i svar på spørsmål nr. 23 fra Stortinget i forbindelse med St.prp. nr. 1 (2004-2005) har jeg derfor tatt initiativ til en gjennomgang sammen med svenske myndigheter på hva som kan gjøres for at ev. andre operatører som ønsker å tilby kommersiell togdrift over landegrensen skal få mulighet til dette. Det vil være behov for å avklare og eventuelt endre regelverket både på norsk og svensk side knyttet til blant annet:

- Spørsmålet om avvikling av eneretter på strekningen, ev. delstrekninger, for eksisterende selskaper hhv. på norsk og svensk side.

- Spørsmålet om kabotasje (retten til at ev. utenlandsk operatør kan ta opp og sette av passasjerer innenlands) i konkurranse med eksisterende operatører, jf. at NSB og SJ fortsatt skal drive lokal-/regiontrafikk Oslo-Kongsvinger og Stockholm-Karlstad (i tillegg til helge-/sommertrafikk på hele strekningen).

- Rettferdig og åpen tildelingsprosess dersom andre selskaper skal få en form for enerett til å drive togtransport på strekningen.

Inntil disse spørsmålene er nærmere avklart i de respektive land og mellom de to lands myndigheter, kan ikke departementet gi konkrete signaler om andre selskapers mulighet til å drive kommersiell togtrafikk på den aktuelle strekningen. Som kjent har Linx bl.a. operativt drevet regiontrafikken Stockholm-Karlstad i samdrift med strekningen Oslo-Stockholm. Dette bidrar til at de kommersielle rammebetingelsene for ev. nye operatører som bare skal drive utenlandstrafikken, må avklares nærmere med svenske myndigheter. Blant annet vil eneretten til å drive regiontrafikk Stockholm-Karlstad, fra januar 2005 i utgangspunktet være forebeholdt SJ AB.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det også i dag i prinsippet er mulig for andre operatører enn NSB og SJ å drive grenseoverskridende togtrafikk, for eksempel mellom Oslo og Stockholm (uten mellomliggende stopp). En slik trafikk må i så fall foregå i et samarbeid mellom et norsk og et svensk selskap og i konkurranse med ev. øvrig trafikk på strekningen. Denne muligheten har så langt ikke vært utnyttet i praksis.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken overfor Stortinget på egnet måte når den er nærmere avklart.

Vedlegg til svar:

Brev fra Scandinavian Railways AS til Samferdselsdepartementet vedrørende jernbaneforbindelsen Oslo-Stockholm, datert 2. november 2004.