Skriftlig spørsmål fra Karin Galaaen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:201 (2004-2005)
Innlevert: 15.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 22.11.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Karin Galaaen (Sp)

Spørsmål

Karin Galaaen (Sp): Næringsmiddelkontrollen i Trondheim har siden i 2000 i nært samarbeid med St. Olavs Hospital utført biologiske analyser av oppdrettede skjell for området nord for Sognefjorden. Dette tilbudet er et viktig støtteapparat i området der det meste av skjelldyrkingen foregår. Mattilsynet har nå bestemt at alle skjellanalyser skal tilføres Veterinærhøgskolen. Vedtaket er i strid med forutsetningen om at Mattilsynet skulle legge rutinelaboratorievirksomhet ut på anbud.
Vil statsråden se til at disse forutsetningene følges?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg er, som representanten Karin Galaaen, opptatt av at Mattilsynet skal konkurranseutsette rutinemessige laboratorieanalyser i størst mulig grad. Dette både for å oppnå en mest mulig kostnadseffektiv drift og for å bidra til et velfungerende marked av laboratorietjenester på matområdet.

Analyser for marine biotoksiner i skjell gjøres for tiden ved hjelp av både biologiske metoder (testing på mus) og kjemiske metoder. Det er ifølge opplysninger fra Mattilsynet bare Norges veterinærhøgskole som kan analysere slike toksiner ved hjelp av begge disse metodene. St. Olavs Hospital benytter kun biologisk metode.

Nasjonalt og internasjonalt arbeides det med sikte på at kjemiske metoder skal erstatte biologiske metoder. Mattilsynet har derfor som mål at kjemiske undersøkelser i fremtiden skal være analysegrunnlaget for skjell som skal omsettes som mat. Dette dels av dyreetiske hensyn der det er et mål å redusere bruken av testmetoder som betinger bruk av levende dyr, og dels fordi kjemiske metoder er mer presise enn testing på mus.

Mattilsynet opplyser at de arbeider med sikte på å konkurranseutsette de kjemiske analysemetodene når de er tilstrekkelig utviklet og kvalitetssikret, forhåpentligvis fra 2006.