Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:202 (2004-2005)
Innlevert: 15.11.2004
Sendt: 15.11.2004
Besvart: 18.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Barne- og familiedepartementet har for tiden utkast til ny barnehagelov på høring. Høringsnotatet vektlegger at læring i barnehagen skal fremme viktige verdier som åndsfrihet, toleranse og likeverd.
Kan statsråden gi en begrunnelse for at ikke livssynsminoritetenes organisasjoner er representert blant høringsinstansene, og på hvilken måte vil statsråden inkludere disse organisasjonene i høringsrunden?

Begrunnelse

Samfunnet blir i økende grad pluralistisk, og det bør derfor være rom for at opplæringen i barnehagene baseres på et bredere verdigrunnlag enn de kristne grunnverdiene. De norske barna bør få mulighet til å bli kjent med andre religioners verdigrunnlag, og det er også viktig at barn som tilhører etniske minoriteter får lære om sin religion. Det norske samfunnet består av et livssynsmangfold, og dette bør gjenspeiles i barnehagen. Opplæringen bør også i stor grad baseres på allmenngyldige verdier som er viktige for alle mennesker uavhengig av religiøst ståsted.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Regjeringen legger opp til å videreføre dagens formålsbestemmelse i barnehageloven. Rammeplanen for barnehagen, som bygger på dagens formåls- og innholdsbestemmelser, legger vekt på at barn som tilhører andre religioner skal møtes med respekt og føle at det deres hjem står for blir verdsatt.

Høringsutkastet til ny barnehagelov er lagt ut på Barne- og familiedepartementets hjemmeside på ODIN. Alle som ønsker det kan sende oss høringsuttalelser, selv om de ikke står på høringslisten. Etter at forslaget ble sendt på høring har jeg sett at det er behov for å utvide høringslisten. Jeg har derfor sørget for at de største livssynsminoritetenes organisasjoner får tilsendt saken til høring.