Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:203 (2004-2005)
Innlevert: 16.11.2004
Sendt: 16.11.2004
Besvart: 23.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Departementet har i sin budsjettproposisjon prioritert samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Statsbygg har kjøpt tomten og det er utarbeidd funksjons- og byggeprogram for prosjektet. På dette tidspunkt vert det gjennomført eit skisseprogram som høgskulen har forskotert. Det er no viktig at ikkje dette omfattande prosjektet stoppar opp.
Kan statsråden stadfesta at det planlagde prosjektet ikkje stoppar opp grunna manglande finansiering?

Begrunnelse

Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen sa i si budsjettinnstilling for 2004: "Komiteen viser til den positive fremdriften samlokaliseeringen av Høgskulen i Bergen har hatt […]" og vidare "komiteen mener det er viktig at progresjonen i byggeprosjektet kan holde frem". Det er viktig at statsråden no klargjer at det blir slik som komiteen har gjeve uttrykk for.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Nytt bygg for Høgskolen i Bergen er ett av byggeprosjektene som er prioritert av Utdannings- og forskningsdepartementet, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Utdannings- og forskningsdepartementet. Statsbygg har i 2004 arbeidet med skisseprosjekt som nå er ferdigstilt. Neste fase er gjennomføring av forprosjekt. Det er behov for prosjekteringsmidler til dette arbeidet i statsbudsjettet for 2005.

Bevilgning til prosjektering av bygg i universitets- og høyskolesektoren gis over Moderniseringsdepartementets budsjettkap. 1580 og 2445 post 32. Det er ikke foreslått øremerking av midler til prosjektering av byggeprosjektet for Høgskolen i Bergen i 2005. Statsbygg disponerer post 32 til flere statlige byggeprosjekter. Framdriften i prosjektene vil derfor være avhengig av omfang og prioritering av bevilgningen på dette kapittel.