Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:204 (2004-2005)
Innlevert: 16.11.2004
Sendt: 16.11.2004
Besvart: 19.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Dagbladet tirsdag 16. november 2004 er det en artikkel om en person som er anmeldt for flere grove bedragerier i Vestfold. I samme artikkel hevdes det at flere saker ikke er blitt etterforsket. Mange av de som er rammet er vanlige folk med begrenset økonomi. Videre hevdes det at flere personer ikke er gitt anledning til å anmelde forholdet.
Hva er justisministerens syn på at politiet i Vestfold nekter å motta anmeldelser og det grunnlaget som er gitt for avslag?

Begrunnelse

Vedkommende gjerningsmanns handlinger omtales av en politimann i Vestfold som "dette er noe av det mest kyniske jeg har opplevd". Likevel så nektes personer å anmelde samme mann. Etter mitt skjønn er det et brudd på enkeltmenneskets rett å ikke gis anledning til å inngi anmeldelse.
Imøteser statsrådens svar med interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg påpeke at den såkalte hverdagskriminalitet som vinningsforbrytelser, brukstyverier og skadeverk berører mange mennesker. Politi og påtalemyndighetens håndtering og oppfølgning av denne type saker er derfor av stor betydning, både for de som blir rammet og den alminnelige trygghetsfølelsen i lokalsamfunnet.

Anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet eller påtalemyndigheten. Nærmere bestemmelse om behandling av anmeldelse er gitt i bestemmelser i straffeprosessloven og påtaleinstruksen. I utgangspunktet plikter politiet å ta imot alle anmeldelser, enten de er skriftlige eller muntlige. I sistnevnte tilfelle skal anmeldelsen også nedtegnes.

Det tilligger for øvrig politi og påtalemyndighet å ta stilling til om det er begått noe straffbart.

Som justisminister kan jeg ikke gripe inn i behandlingen av konkrete straffesaker, idet dette er påtalemyndighetens ansvarsområde under riksadvokatens ledelse.

Jeg kan likevel opplyse at jeg på bakgrunn av spørsmålet har vært i kontakt med riksadvokaten og Politidirektoratet.

Riksadvokaten har innhentet en redegjørelse fra Vestfold politidistrikt som opplyser at det ikke er kjent at personer som har ønsket å anmelde omtalte bedragerier til politiet har blitt avvist. Riksadvokaten har videre uttalt at det derfor for han ikke er mulig å ta stilling til om noen er avvist, og dermed om påstanden i avisartikkelen er korrekt. For øvrig har riksadvokaten uttalt at det ser ut til at avisartikkelen inneholder enkelte feil og misforståelser.

Riksadvokaten vil anmode politimesteren i Vestfold om å vurdere å opplyse offentlig at dersom noen skulle ha opplevd straffbare forhold som omhandlet i avisartikkelen, bør de henvende seg til politiet for å anmelde saken.

Jeg håper at ovenstående er oppklarende i forhold til det spørsmålet som er stilt.

I den forbindelse kan det også vises til at de som eventuelt skal ha opplevd straffbare forhold som omhandlet i avisartikkelen, fortsatt vil kunne ha mulighet for å anmelde dette til politiet om de ønsker det.