Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:207 (2004-2005)
Innlevert: 16.11.2004
Sendt: 17.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Kasserte kjøretøy (KK)-forskriften gjelder fra 1. juli 2002 (erstattet av avfallsforskriften 1. juli 2004). Statens forurensningstilsyn (SFT) er både aktør med produsentansvar for kasserte kjøretøy registrert før 1. juli 2002 og har dessuten tilsynsmyndighet. De har også i henhold til avtale produsentansvar for kjøretøy registrert i perioden 1. juli 2002 til 1. januar 2007.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for at SFT sørger for at KK-forskriften/avfallsforskriften etterleves fullt ut?

Begrunnelse

Som begrunnelse bør det nevnes at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tilsynsmyndighet for blant annet eksplosiver. DSB har bestemt at demonterte kollisjonsputer fra kjøretøy er eksplosiver. De skal derfor behandles som bestemt i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff som gjelder fra 1. juli 2002.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Statens forurensningstilsyn (SFT) har i dag en sentral rolle knyttet til håndteringen av kasserte kjøretøy. Behandlingen av kasserte kjøretøy er imidlertid gjennorn anbud satt ut til private aktører. SFT fører tilsyn med at disse overholder de fastsatte krav til behandling. Dagens ordning er videre i ferd med å fases ut, da importører og produsenter selv vil overta ansvaret for en forsvarlig handtering av kasserte kjøretøy fra 2007, jf. avfallsforskriften kap. 4 om kasserte kjøretøy som ble fastsatt i 2002. SFT vil da føre tilsyn med bransjens oppfølging av dette regelverket.

Gjennom forskriften er det blant annet fastsatt nye krav til behandling av pyrotekniske komponenter, herunder mekanismer til bruk i kollisjonsputer. Slikt utstyr er å regne som eksplosiver og de skal derfor behandles i samsvar med gjeldende regelverk, forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det har vært kontakt mellom myndighetene og aktørene i bilbransjen for å sette fokus på behandlingen av dette utstyret. I tillegg arbeides det med å tilby kurs i forskriftsmessig behandling av pyrotekniske komponenter.