Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:210 (2004-2005)
Innlevert: 17.11.2004
Sendt: 17.11.2004
Besvart: 25.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Metadon har lenge inngått som ett av flere alternativer ved smertebehandling av kreftpasienter. På gitte vilkår er smertebehandling av kreftpasienter refusjonsberettiget, slik at den syke og dens pårørende skal slippe høye medikamentkostnader i en fase av sykdommen der smertelindring kan være den viktigste delen av behandlingen. Men fra fagpersonell opplyses det at metadon ikke lenger refunderes til kreftbehandling, angivelig fordi det brukes til LAR.
Vil statsråden gjeninnføre refusjon av metadon til kreftpasienter?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Departementet har fått tilbakemeldinger om at utgiftsdekningen knyttet til enkelte medikamenter mot smerter er mangelfull. Bakgrunnen er at pasienter med bl.a. kreftsmerter og andre kroniske sterke smerter ikke har fått dekket utgiftene til legemidler som i utgangspunktet ikke er ment til smertebehandling, men som har vist seg å ha smertelindrende effekt, for eksempel metadon. På denne bakgrunn har Statens legemiddelverk på oppdrag fra departementet foretatt en vurdering av bidrags- og refusjonssystemet for legemidler mot smerter og foreslått forbedringstiltak. Statens legemiddelverk anbefaler, under strenge kriterier, at det kan gis dekning av utgifter til bl.a. opioider (morfinliknende stoffer), herunder metadon.

Folketrygdens regelverk knyttet til utgiftsdekning av legemidler mot smerter er strengt, siden det ofte dreier seg om avhengighetsskapende stoffer og fordi legemidlene ikke alltid er registrert for behandling mot smerter. En del legemidler faller derfor utenfor dette regelverket, selv om de for enkelte kan gi smertelindring. Som det fremkommer i spørsmålet, kan en del pasienter ha fått refundert metadon utenom regelverket. Innføringen av Rikstrygdeverkets elektroniske kontrollsystem for oppgjør av blå resepter mellom trygdeetaten og apotek i januar 2004 kan være grunnen til at dette ikke lenger er mulig.

Jeg er enig i at det er urimelig at kreftpasienter skal belastes med høye medikamentkostnader i en fase av sykdommen der smertelindring kan være den viktigste delen av behandlingen. Departementet har på denne bakgrunn og på bakgrunn av anbefalingen fra Statens legemiddelverk, foreslått i statsbudsjettet for 2005 at det gis full utgiftsdekning for bl.a. apotektilvirkete metadontabletter ved kreft/immunsvikt, jf. kap. 2790 post 70. På grunn av misbruksfaren knyttet til bruk av metadon, vil departementet be Rikstrygdeverket, i samarbeid med Statens legemiddelverk, utarbeide kriterier for bruk av og bidrag til metadon. Tiltaket vil, om ikke annet, vedtas av Stortinget, innføres fra 1. januar 2005.