Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:213 (2004-2005)
Innlevert: 17.11.2004
Sendt: 17.11.2004
Besvart: 30.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Vil statsråden vurdere om klimareiser i tak 2-ordningen kan utvides til å omfatte flere med særskilte behov for opphold på rehabiliteringssteder i utlandet?

Begrunnelse

Etter mange års arbeid ble det endelig vedtatt en tak 2-ordning for egenandeler på helsetjenester. Skjermingsordninga skal omfatte bl.a. opphold på opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet ("klimareiser"). Det er en del mennesker med andre lidelser og diagnoser enn de som i dag kan nytte tak 2-ordningen til klimareiser, som også vil bli godt hjulpet ved helsereiser til Syden. Disse faller imidlertid utenfor dagens regler for støtte. Det ville derfor være ønskelig å bli orientert om det legges opp til utvidelser av diagnosegruppene eller en mer skjønnsmessig vurdering av hvilke pasientgrupper som kan slippe egenandeler over tak 2-grensen ved behandlings- og rehabiliteringsopphold. Jeg har blant annet fått spørsmål fra en over 85 år gammel dame med diagnose quadriparesis spastica. Videre har Landsforeningen for polioskadde tatt opp at enkelte ikke kan dra på innvilget reise, fordi det ikke finnes noen mulighet i denne ordningen eller annet regelverk for å subsidiere utgifter til nødvendig ledsager.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Grunnlaget for ordningen med behandlingsreiser er dokumentert nytte av behandlingstiltak i varmt og solrikt klima under forsvarlige medisinske forhold etter norske kvalitetskrav. Det gis ikke refusjon hvis det finnes et tilsvarende tilbud i Norge. Ordningens målsetting er videre å gi dokumenterbar bedring av symptomer, funksjoner, sykdomsforløp, og livskvalitet som varer minst 3 måneder etter endt behandling, ref. NOU 2000:2 Behandlingsreiser til utlandet.

Ordningen omfatter nå pasienter med revmatiske lidelser, pasienter med psoriasis, pasienter med senskader etter poliomyelitt, samt barn og unge med astma, lungesykdommer og atopisk eksem. For 2005 er det også lagt opp til en gruppe pasienter med psoriasis artritt. Daglig administrasjon og faglig ansvar tilligger Rikshospitalet HF.

For at nye pasientgrupper kan bli vurdert å komme inn under ordningen med behandlingsreiser kreves et prøveprosjekt. Det må foreligge to separate vitenskapelige undersøkelser som bekrefter pasientgruppens nytte av behandling i varmt og solrikt klima.

Det pågår nå en studie for å vurdere om pasienter med nevromuskulære sykdommer også skal omfattes av ordningen. I 2005/2006 vil det igangsettes en studie av pasienter med multippel sklerose (MS), i tråd med Stortingets vedtak. Departementet har nå en avsluttet studie av pasienter med cerebral parese (barn og voksne) til vurdering.

Egenandelen ved behandlingsreiser til utlandet inngår i tak 2-ordningen. Egenandelen for ledsager til barn omfattes ikke av tak 2-ordningen. En forutsetning for at en tjeneste kan omfattes av takordningen er at staten, gjennom trygderefusjon eller på annen måte, subsidierer tjenesten, og at pasientens egenandel er regulert ("godkjent egenandel"). Om staten skal finansiere behandlingsreiser for flere diagnosegrupper enn i dag må dette skje innenfor behandlingsreiseordningen. Egenandelen for nye pasientgrupper vil automatisk omfattes av tak 2-ordningen.

Når det gjelder spørsmålet om ledsager, er det åpnet for at enkelte kan ta med ledsager for egen regning, dette gjelder spesielt rullestolbundne pasienter. Spørsmålet om å dekke utgifter til ledsager må vurderes i en budsjettsammenheng, og i forhold til offentlig bruk av midler, for eksempel gjennom å utvide tilbudet til flere pasientgrupper. Jeg har ikke funnet grunnlag for å prioritere dette.