Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:218 (2004-2005)
Innlevert: 17.11.2004
Sendt: 18.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I løpet av uke 47 har det på grunn av værforhold vært flere titalls uhell med tunge kjøretøy. Gjennom media er det blitt kjent at disse uheldene først og fremt skyldes at det brukes en type trekkvogner som ikke er egnet for dårlig føre. De fleste av disse bilene er utenlandske og beregnet på bruk i områder hvor det ikke er bratte bakker.
Vil statsråden se på regelverket slik at slike uhell i størst mulig grad kan begrenses i fremtiden?

Begrunnelse

I løpet av siste uke har store nedbørsmengder i form av snø ført til at tunge kjøretøy enten har kjørt seg fast eller kjørt ut av veien. Bare over Korgenfjellet i Nordland har bilbergingsfirmaer måtte hjelpe mellom 40 og 50 tunge kjøretøy. Tunge kjøretøyer bør i utgangspunktet være utstyrt med vinterdekk, piggdekk og kjettinger, noe som de også er pålagt. Dessverre er mange av kjøretøyene som kommer ut for slike uhell utenlandske. En del av problemstillingen er at de ikke er utstyrt med verken vinterdekk eller kjettinger. Det er viktig at kontrollmyndighetene slår strengt ned på disse med kraftige bøter.
I trafikken er det de senere år blitt flere og flere semitrailere, hvor trekkvogner kun har to aksler. Det vil si at de ikke har et hjulsett som kan løftes. Denne type trekkvogn er særdeles lite egnet til transport over glatte fjelloverganger, hvor selv kjettinger er til liten hjelp.
Politiet opplyser til media at det meste av de uhell som skjedd over Korgenfjellet skyltes denne type tunge kjøretøy. I dag er det ingen restreksjoner på bruk av denne type trekkvogner i områder hvor de åpenbart ikke egner seg.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Kraftig snøfall har i det siste gjort at blant annet tunge kjøretøy har hatt problemer med framkommeligheten. Visse steder har det vært stans eller utforkjøringer, noe som igjen har medført at noen veger er blitt helt eller delvis stengt mens berging har pågått. Statens vegvesen har opplyst at det så langt ikke har vært alvorlige uhell, men at det har vært til dels store forsinkelser for trafikken.

Ved ekstreme føreforhold vil enkelte vogntogkombinasjoner ha vanskeligheter med å oppnå tilstrekkelig veggrep i forhold til føret selv med bruk av påbudt antall kjettinger. Vogntog med to aksler på trekkvogn og flere aksler på semitrailer er en slik kombinasjon. Denne vogntogkombinasjonen er imidlertid i bruk i hele Europa, og det vil være et uforholdsmessig inngrep å forby denne typen vogntog generelt i perioder av året og/eller i områder hvor det kan bli ekstreme veg- og føreforhold.

Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 2 fastslår at kjøretøy ikke må brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Der tilstrekkelig veggrep ikke er sikret, gir vegtrafikkloven § 36 nr. 1 bokstav d) politiet eller Statens vegvesen adgang til å forby bruken av motorvogn og tilhenger til motorvogn for så lang tid som nødvendig.

I Statens vegvesens veiledning for utekontrollvirksomheten er det tatt hensyn til problemet med uegnede vogntogkombinasjoner på glatt føre, og hjemmelen man har til å forby bruk av slike. Følgende kontrollpunkt er nå innarbeidet i veiledningen: Ved ekstreme føreforhold hvor kjøretøyets/vogntogets egenskaper tilsier at det ikke vil få tilstrekkelig veggrep, selv med bruk av påbudt antall kjettinger, skal det vurderes bruksforbud til føreforholdene bedrer seg, jf. vegtrafikkloven § 36, nr. 1 bokstav d). Statens vegvesen vil gjennomføre kontroller i samsvar med dette vinteren 2004/2005.

I tillegg til å nedlegge bruksforbud, kan både Statens vegvesen og politiet ilegge gebyr på 500 kr for manglende medbringelse av kjetting.

Politiet har i tillegg hjemmel til å utferdige forelegg for denne typen overtredelser, pålydende et langt høyere beløp enn nevnte gebyrsats. Dersom motorvognfører bosatt i utlandet blir ilagt straff for overtredelse av vegtrafikklovgivningen, kan politiet med hjemmel i vegtrafikkloven § 36 b, også holde tilbake motorvognen til bøter og saksomkostninger er betalt eller det er stilt sikkerhet for betaling. Unntak er gjort for førere fra Danmark, Finland, Island og Sverige.

Statens vegvesen har som mål særlig å følge opp tungtransporten ved vanskelige vær- og kjøreforhold. Det er i denne sammenheng viktig for Statens vegvesen å etablere gode rutiner for samarbeidet med politiet, både i forhold til operative enheter og påtaledelen. Statens vegvesen vil også gi bedre informasjonen om hvilke kjøretøy som er egnet og uegnet for bruk på vinterføre, om konsekvensene når kjøretøy blir stoppet og holdt tilbake pga. manglende sikring av veggrep, samt om konsekvensene for transportkjøpere som benytter transportører med dårlig transportsikkerhet på vinterføre.