Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:223 (2004-2005)
Innlevert: 18.11.2004
Sendt: 19.11.2004
Besvart: 25.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Vil helseministeren si krystallklart og tydelig fra til befolkningen, pasientene og fagfolkene i Vesterålen at akuttsykehuset i Vesterålen fortsatt blir på Stokmarknes?

Begrunnelse

Helse Nord skal i nær fremtid avgjøre om Stokmarknes sykehus skal nedlegges og at det skal bygges et nytt lokalsykehus for Vesterålen på Sortland. Mange fagfolk, både ved sykehuset på Stokmarknes og ved universitetssykehuset i Nord-Norge reagerer sterkt på mangelfull dokumentasjon om at flytting av lokalsykehuset i Vesterålen fra Stokmarknes til Sortland vil gi positive faglige eller økonomiaske gevinster. Fagpersonale mener tvert om at en flytting av sykehuset vil ødelegge det eksisterende fagmiljøet og føre til at en sentral hjørnesteinsbedrift i Hadsel vil forsvinne. Noe som vil ha betydelige negative samfunnsøkonomiske og samfunnsmedisinske konsekvenser.
Når dette spørsmålet blir stilt på nytt, er det fordi Helse Nords medisinske fagdirektør og Hålogalandssykehusets styreleder fortsetter en stadig mer destruktiv og opprivende debatt om fremtiden til Stokmarknes sykehus. Gjennom en tendensiøs og snever tolkning av minimale gevinster i reisetid til sykehus, ca. 15 minutter, og bruk av sin egen dobbeltstemme fikk han presset gjennom styrevedtaket i Hålogalandsykehuset som skaper ny uro og ny usikkerhet i landsdelen.
Styreleder Einar Hannisdals utspill mot Stokmarknes sykehus, som han vil ha nedlagt, skader mulighetene til å rekruttere fagpersonell og forsterker tillitskrisen mellom Helse Nord og lokalbefolkningen.
Helsetjenesten i Nord-Norge har store utfordringer fremover for å sikre og bedre kommunehelsetjenesten, prehospital akuttmedisin og samhandling mellom små og store sykehus.
Slike utspill som styrelederen i Hålogalandssykehuset kommer med skaper mistro og tillitskrise blant lokalbefolkningen og sykehusansatte ved de mindre sykehusene. Slik uro forsterkes ved stadig destruktive utspill som oppfattes som nedleggingsforsøk, og slike utspill bidrar ikke til å stabilisere bemanningen og sikre nyrekruttering, snarere tvert imot.
Jeg vil bare minne om at Kystpartiet vil ha en reformpause i helsenorge, bygge ut og modernisere sykehuset på Stokmarknes, og bevilge 3 mrd. kr ekstra til sykehussektoren på statsbudsjettet i 2005.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: På styremøte i Helse Nord RHF den 17. november ble det enstemmig vedtatt at det fremtidige tilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten i Vesterålen skal utvikles med base i Stokmarknes. Det innebærer at enten Helse Nord velger å bygge nytt sykehus eller å rehabilitere dagens sykehusbygg, så gjøres dette på Stokmarknes.

Jeg håper representanten Steinar Bastesen anser dette som et krystallklart svar på spørsmålet.