Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:225 (2004-2005)
Innlevert: 18.11.2004
Sendt: 19.11.2004
Besvart: 29.11.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden som NRKs generalforsamling sørge for at NRK bruker sine midler som forutsatt av Stortinget, og digitalisere sine arkiv innenfor de øremerkede midler som allerede er innkrevet i lisensen?

Begrunnelse

Som statsråden kjenner til er Fremskrittspartiet eneste parti som vil avskaffe NRK-lisensen. Derfor arbeider vi nå for denne skal bli redusert.
Statsråden er NRKs generalforsamling og er derfor trolig opptatt av NRKs økonomistyring.
Ifølge ITavisen Business nr. 18 for 2004 er det fra 1999 lagt inn ekstraordinære økninger i kringkastingsavgiften for å få digitalisert arkivene, som NRK selv betegner som "nasjonens minnebok i lyd og bilde gjennom 70 år". NRK kostnadsberegnet jobben til 200 mill. kr. Får årets statsbudsjett gjennomslag, er arkivene godtgjort med 460 mill. øremerkede kroner - og dermed fullfinansiert mer enn to ganger. Totalt har statskringkastingen i samarbeid med Nasjonalbiblioteket brukt oppunder 70 mill. kr på digitalisering av arkivet, opplyses det.
Opp gjennom årene har Stortinget kommet med flere merknader under budsjettbehandlingen og gjennomført flere høringer om digitalisering av NRKs historiske lyd- og bildearkiver.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: For perioden 1999-2004 har NRK til sammen mottatt om lag 380 mill. kr øremerket digitalisering, noe som omfatter langt mer enn bare arkivene. I statsbudsjettet for 2005 er det forutsatt at 45 kr av kringkastingsavgiften fortsatt er øremerket digitalisering, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), side 120, 1. spalte. Dette utgjør om lag 80 mill. kr i 2005.

Jeg vil selvsagt sørge for at NRK bruker sine midler i samsvar med de premisser Stortinget legger for vedtaket om kringkastingsavgiften.