Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:226 (2004-2005)
Innlevert: 18.11.2004
Sendt: 19.11.2004
Besvart: 26.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av regelverket for støtte til studenter som ønsker å ta kunst- og kulturutdanning i utlandet, men som ikke har generell studiekompetanse, med henblikk på å likestille ulike kunst- og kulturformer?

Begrunnelse

Tidligere i høst ble det satt fokus på regelverket for støtte til utenlandsstudenter på kunstutdanning som ikke har generell studiekompetanse. Statsråden har tidligere svart på hvordan dette regelverket vil bli håndtert i forhold til studenter som utdanner seg innenfor bildende kunst. Denne problemstillingen gjelder imidlertid en større gruppe, for eksempel de som studerer musikk i utlandet. Selv om en student blir tatt opp til et slikt studium gjennom opptaksprøver basert på ferdigheter, gjelder Lånekassens krav om generell studiekompetanse for å kunne støtte studentens utenlandsopphold.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Som det går fram av svar på tidligere spørsmål om samme tema, er kravet om at norske studenter som tar høyere utdanning i utlandet skal ha generell studiekompetanse for å få støtte gjennom Lånekassen, nedfelt i forskriftene om tildeling av utdanningsstøtte. Bakgrunnen for bestemmelsen, er at det stilles samme krav for støtte til utdanning i utlandet, som for opptak til høyere utdanning i Norge. Det kan som kjent bli gjort unntak fra kravet om generell studiekompetanse ved opptak til ballett-, skuespiller- og bildende kunstutdanning ved fremstående læresteder i utlandet.

Musikk er i denne sammenheng ikke regnet opp som et område hvor det kan gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse. I Norge kreves det normalt gode ferdigheter på hovedinstrument ved opptak til musikkutdanninger, i tillegg til generell studiekompetanse. I Forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar (fastsatt 14. november 2002) går det frem at det kan gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse ved opptak til ordinære studier, men bare ved uvanlig gode musikkfaglige kvalifikasjoner.

Det er etter min vurdering ikke rimelig at det skal være en vid åpning for studenter som ikke oppfyller opptakskravene i Norge, til å få støtte gjennom Lånekassen til å ta kunstutdanning i utlandet.

Jeg ser det også som vanskelig å fullt ut harmonisere opptaksreglene i Norge med reglene for støtterett gjennom Lånekassen til utdanning i utlandet, da Lånekassen neppe vil kunne foreta en kvalifisert vurdering for eksempel av hvorvidt en student uten generell studiekompetanse har uvanlig gode musikkfaglige kvalifikasjoner. Ved slike vurderinger vil norske fagmiljøer vanskelig kunne bistå Lånekassen, slik de gjør det ved vurdering av søknader etter gjeldende unntaksregel.

På bakgrunn av dette finner jeg det ikke hensiktsmessig å vurdere utvidelse av gjeldende unntaksbestemmelse.

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at det kan gis støtte gjennom Lånekassen til personer som er fylt 25 år eller mer, og som har fått opptak på grunnlag av realkompetanse. Dette er også i tråd med bestemmelser som gjelder ved opptak i Norge.