Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:227 (2004-2005)
Innlevert: 19.11.2004
Sendt: 22.11.2004
Besvart: 30.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Mener miljøvernministeren at et salg av slike eiendommer til private, i dette tilfellet Spetalen, styrker allmennhetens tilgang til strandsonen i Oslo-området?

Begrunnelse

Gjennom media er jeg gjort kjent med at Norsk Sjøfartsmuseum har solgt en 18 mål stor eiendom til Øystein Stray Spetalen uten at eiendommen har vært lagt ut offentlig for salg. Eiendommen har store kulturhistoriske verdier og er også av stor interesse for allmennheten.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg er opptatt av å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Når det gjelder salget av eiendom fra Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy påvirker ikke dette i seg selv allmennhetens ferdselsrett. Det er hva som videre skjer som er avgjørende for allmennhetens muligheter til å bruke eiendommen. Bygging styres av reglene i plan- og bygningsloven.

Jeg ønsker en offensiv strandsonepolitikk. Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn skal følge aktivt opp de nasjonale målene for strandsonen ved behandlingen av plansaker og dispensasjonssøknader. Der et planforslag kommer i strid med nasjonale mål, kan fylkeskommuner og fylkesmenn fremme innsigelse, slik at saken må avgjøres av Miljøverndepartementet.

Departementet har fått opplyst av Oslo kommune at eiendommen dels er regulert til offentlig formål og dels til boligformål. Det kan ikke bygges på den del som er regulert til offentlige formål uten omregulering eller dispensasjon. For den del som er regulert til byggeformål, kan en viss utbygging skje i samsvar med planen med mindre kommunen eller staten nedlegger bygge- og deleforbud med sikte på omregulering. Jeg vil ta opp spørsmålet om plansituasjonen for området med Oslo kommune.