Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:234 (2004-2005)
Innlevert: 23.11.2004
Sendt: 24.11.2004
Besvart: 02.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Kan finansministeren gi en beregning av nåverdien i 2001 av de anslåtte innsparingene i folketrygden som følger av Pensjonskommisjonens forslag til pensjonsreform fram til 2050?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Pensjonskommisjonens forslag innebærer at utgiftene til alderspensjon i folketrygden blir lavere enn om dagens system videreføres. Med utgangspunkt i beregninger presentert i Pensjonskommisjonens rapport, kan nåverdien i 2001 av innsparingene fram til 2050 beløpe seg til i størrelsesorden 420 mrd. 2001-kroner. Dette tilsvarer om lag 450 mrd. 2004-kroner. I disse beregningene er det antatt en realvekst i folketrygdens grunnbeløp på 2 pst. og en diskonteringsrente på 4 pst. Beregningene inkluderer virkningen på valg av pensjoneringstidspunkt av at det innføres fleksibel pensjonsalder fra 62 år. Det understrekes at slike beregninger er beheftet med usikkerhet.

Beregningene inkluderer kun alderspensjoner. Pensjonskommisjonen utredet ikke konsekvensene av sine forslag for uføre- og etterlattepensjon, men viste til at dette må håndteres i det videre arbeidet. Beregningene forutsetter dermed implisitt at en samlet reform ikke medfører økte utgifter til uførepensjon. De fanger heller ikke opp at en slik reform vil påvirke den samlede verdiskapingen gjennom økt arbeidsinnsats.