Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:236 (2004-2005)
Innlevert: 23.11.2004
Sendt: 24.11.2004
Besvart: 30.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): En rutebileier og bussjåfør ved Frolandsruta i Aust-Agder som nylig fylte 70 år får ikke fornyet tillatelsen til å utføre sitt arbeide som bussjåfør. Fra busseiers side blir det påpekt at det er en særnorsk bestemmelse som sier at etter fylte 70 år, kan man ikke lenger drive ervervsmessig kjøring med buss. Vegdirektoratet opplyser at man på et generelt grunnlag ikke gir dispensasjon fra denne aldersgrensen på 70 år, uansett om vedkommende er ved god helse.
Hva er egentlig grunnen til at nevnte person blir nektet å kjøre buss så lenge han er godt egnet til denne jobben selv om han er fylt 70 år, og vil statsråden redegjøre for regelverket rundt dette og forholdet til EØS?

Begrunnelse

Etter hva jeg er blitt informert om tillater en rekke andre land at personer med en alder over 70 år uten store hindringer gis kjøretillatelse for ervervsmessig kjøring med buss. Når man i Norge er fylt 70 år mister man derimot muligheten til utføre sitt arbeid som bussjåfør, selv om vedkommende både er frisk har god trafikkforståelse og har lyst til å fortsette å kjøre buss. Samme person kan etter hva jeg får opplyst allikevel kjøre opp til 50 tonns vogntog i Norge og hele Europa. I både Danmark, Sverige, Tyskland og USA kan man kjøre buss så lenge legene finner sjåføren skikket til det. Derfor vil det være naturlig at man også i Norge anvender de samme bestemmelsene når det gjelder ervervsmessig busskjøring. Dette kan gjøres ved at man opprettholder aldersgrensen på 70 år, men gjør det mulig for personer over 70 år med god helse ifølge legeerklæring og beviselig god trafikkforståelse å få dispensasjon fra disse bestemmelsene. Dispensasjon kan gis for eksempel for ett år av gangen fra nevnte 70 års regel.
En 70-åring som har kjørt buss hele sitt liv er nødvendigvis ikke bare alene på grunn av sin alder nødvendigvis noen dårligere sjøfør enn en bussjåfør som er i 20-årene.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Fra 1. januar 2004 er bestemmelsene om kjøreseddel overført fra vegtrafikkloven til Lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy i et nytt kapittel 7A. Kjøresetel. Samtidig er klage/dispensasjonsmyndigheten overført til Politidirektoratet.

Kjøreseddel kreves av alle som skal kjøre drosje eller buss i løyvepliktig virksomhet. Av yrkestransportloven § 37 a) tredje ledd framgår det at kjøreseddel ikke gis gyldighet lenger enn til innehaver fyller 70 år. Praksis mht. dispensasjoner har vært meget streng, bare når aldersgrensen har medført et uventet akutt problem for lokale transporttilbud har dispensasjon vært aktuelt, og da bare for kortere tid.

En øvre aldersgrense for kjøreseddel har eksistert i en årrekke. Bakgrunnen for alderskravet er en risikovurdering av kombinasjonen høy alder/risiko for akutte sykdomstilfeller. Dette fremgår av Rundskriv N-23/72 av 18. juli 1972 fra Samferdselsdepartementet til fylkestrafikksjefene og politimestrene, etter at problemstillingen hadde blitt vurdert av Samferdselsdepartementet og Helsedirektoratet. (Aldersgrensen var før den tid 70/75 år for hhv. buss og drosje).

Jeg er innforstått med at høy alder i seg selv ikke tilsier at man blir dårligere sjåfør enn man har vært tidligere. Med høy alder øker imidlertid risikoen for at alvorlige, akutte sykdomstilfeller (som vanskelig eller umulig lar seg forutsi gjennom vanlige legeundersøkelser) kan finne sted. Dette gjelder også personer som har normalt god helse og for eksempel oppfyller kravene til førerkort. Det er likevel slik at etter fylte 70 må det fremlegges ny legeerklæring årlig for å dokumentere at man fyller helsekravene til førerkort. Forskjellen mellom førerkortbestemmelsene og kjøreseddelbestemmelsen på dette punkt, skyldes det at den generelle risikovurderingen mht. alder/sykdomsrisiko faller annerledes ut i forhold til det å være sjåfør i yrkestransport med ansvar for en buss full av passasjerer enn vurderingen gjør mht. å kjøre privatbil, eller lastebil uten passasjerer.

I forhold til EØS ser jeg vår aldersgrense for å kjøre yrkestransport med buss bare som et problem i den grad bestemmelsen kan virke konkurransevridende. Så lenge aldersgrensen på 70 år ligger godt over normal pensjonsalder for bussførere anser jeg ikke denne grensen som problematisk i forhold til EØS. For øvrig vil jeg anta at hensynet til trafikksikkerheten, og særlig i forhold til det å skulle ha ansvaret for mange mennesker i en buss også tilsier at ferdighetene øves relativt jevnlig. En økning/oppheving av aldersgrensen for kjøreseddel for at busselskapene skal kunne sette inn pensjonerte bussførere ved behov vil normalt ikke være i samsvar med dette.

Ut fra det som er nevnt ovenfor ser jeg ikke noe grunnlag for en eventuell oppheving av aldersgrensen for kjøreseddel.