Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:237 (2004-2005)
Innlevert: 24.11.2004
Sendt: 24.11.2004
Besvart: 03.12.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden sørge for at det norske folk snart kan nyte godt av billigere bøker ved å oppheve bokbransjeavtalen?

Begrunnelse

Den såkalte bokbransjeavtalen er en av hovedgrunnene til at vi har så dyre skolebøker og skjønnlitteratur i Norge. Gjennom et unntak fra konkurranseloven har bransjen et monopol og kan regulere pris og omsetning som den vil. Avtalen ligger nå på statsrådens bord (ifølge Aftenposten). Statsrådens forgjenger Victor Norman lovet for halvannet år siden at skolebokmonopolet skulle oppheves. Når det gjelder skolebøker til grunnskolen ønsker bokbransjen at fastprisordningen skal gjelde ut 2006. Det betyr at det ikke blir fri pris og fri omsetning av skolebøker før om to år for barneskolen og ett år for videregående. Bransjen ønsker også at det skal gå ett år før nettbokhandlere som ikke er tilknyttet en bokhandel, kan selge skolebøker fritt.
Også de omfattende privilegiene til De norske Bokklubbene vil dermed fortsette ett år til. Bokklubben Nye Bøkers enerett til å selge ny norsk skjønnlitteratur til redusert pris har ført til at 70 pst. av denne litteraturen går gjennom bokklubbene.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Gjeldende bokbransjeavtale mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening løper ut 31. desember 2004. Forhandlingene om ny bokbransjeavtale brøt imidlertid sammen i sommer. Det var først da Kultur- og kirkeministeren og jeg, i brev av 13. september 2004 til partene, redegjorde for hvilke rammer Regjeringen kunne godta for å gi unntak fra forbudene i konkurranseloven for en ny bokbransjeavtale, at forhandlingene ble gjenopptatt og fullført.

Vi presiserte i brevet at det verken er aktuelt å videreføre bokhandlenes monopol for salg av skolebøker eller fastpris på disse. Dersom fastprisordningen skal videreføres for skjønnlitteratur og allmennlitteratur, må alle distribusjonskanaler gis anledning til å selge bøker til den samme prisen. Ingen distribusjonskanaler får således eksklusiv adgang til å gi rabatter.

En ny bokavtale ble forelagt Moderniseringsdepartementet 12. november 2004. Også denne avtalen har konkurransebegrensende bestemmelser og trenger unntak fra gjeldende konkurranselov. På denne bakgrunn legger jeg opp til å utarbeide en forskrift med begrensede unntak fra konkurranselovens forbudsbestemmelser.

Jeg mener nedbygging av konkurransebegrensningene i bokbransjen også ivaretar viktige litteraturpolitiske hensyn. En økt og rettferdig konkurranse der de ulike distribusjonskanalene likebehandles, vil sannsynlig gi leserne et bedre tilbud til lavere priser. Lavere priser på bøker vil bidra til økt etterspørsel etter bøker og dermed flere leste bøker. Samtidig sikrer momsfritak og innkjøpsordninger gode vilkår for utgivelse av smal litteratur og bidrar således til mangfold. Videre vil oppheving av fastprisordningen på skolebøker og bokhandlenes omsetningsmonopol for disse, legge forholdene til rette for konkurranse ved salg av skolebøker og dermed muliggjøre prisreduksjon også for denne bokgruppen. Jeg mener dette vil komme kommunene og den enkelte skoleelev til gode.

Utkast til unntaksforskrift sendes på høring i løpet av kort tid. Jeg mener det er svært viktig at alle berørte parter får anledning til å uttale seg i denne saken og legger derfor opp til normal høringstid med tre måneders frist.