Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:254 (2004-2005)
Innlevert: 29.11.2004
Sendt: 29.11.2004
Besvart: 03.12.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Til tross for at det foretas stikkprøvekontroller av personer i grensenære områder, er det en økende strøm av personer som innvandrer illegalt og som verken melder seg for norske myndigheter eller søker om asyl.
Hvordan vil statsråden hindre at denne utviklingen fortsetter?

Begrunnelse

Innad i Schengen er det ikke tillatt med grensekontroll. De fleste innvandrere til Norge kommer gjennom Schengen-området. For å kompensere for bortfallet av grensekontrollen, kan det foretas såkalte grensenære kontroller. Men mye tyder på at slike kontroller har svært begrenset effekt.
Problemet med de åpne grensene er at norske myndigheter ikke har mulighet til å bringe på det rene hvem som til enhver tid reiser til og fra vårt land. I vår tid med grensekryssende kriminalitet og terrorisme er det viktig å vite hvem som er i landet til enhver tid.
Det er også viktig å kunne skaffe dokumentasjon på den reiserute innvandreren har valgt. Slik dokumentasjon er nødvendig for eventuelt å kunne sende illegale innvandrere tilbake til et trygt land de har reist igjennom for å komme til Norge.
Med de begrensninger Schengen-systemet setter for utlendingskontroll, er det nødvendig å bringe på det rene om vi kan foreta en forsvarlig kontroll innenfor Schengen, eller om vi må melde oss ut av Schengen for å oppnå en slik kontroll.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Informasjonsstyrte kontrolltiltak i grensenære områder er et viktig virkemiddel for å begrense ulovlig innreise. Denne type kontrollvirksomhet inngår i politidistriktenes daglige virksomhet. En arbeidsgruppe under ledelse av Politidirektoratet koordinerer kontrolltiltakene med hensyn til etterretning, analyse, evaluering og nødvendige tilpassninger. Kontrolltiltakene suppleres med indre utlendingskontroller og "bransjekontroller" i de mest berørte næringer. Sistnevnte utføres i samarbeid med flere kontrolletater.

Politidirektoratet opplyser at politiet mottar signaler fra andre europeiske land om at det er en trend at personer illegalt reiser inn i Schengen-området og oppholder seg ulovlig uten å søke om asyl. Imidlertid har det totale antall personer som avdekkes i forbindelse med illegalt opphold i Schengen-området vært stabilt de siste årene. Verken statistikk eller politiets kontroller kan bekrefte at det er en økt ulovlig innvandring til Norge. Politiet er likevel oppmerksom på problemstillingen og tilpasser kontrolltiltakene til den aktuelle utviklingen. Det kan videre opplyses om at antall asylsøkere i Norge for 2004 er halvert i forhold til i fjor.

Kriminalpolitisentralen har ansvar for å innhente, systematisere og bearbeide informasjonen om ulovlig innvandring fra politiet og utlendingsmyndighetene. I tillegg utveksler politimyndighetene i Schengen-landene også annen informasjon om ulovlig innreise og grenseoverskridende kriminalitet. Antallet territoriekontroller som et ledd i bekjempelsen av grensekryssende kriminalitet og illegal innvandring, er under opptrapping. Det utarbeides risikoanalyser med hensyn til yttergrensekontrollen. Gjennom disse analysene er det mulig å intensivere kontrollen i områder der risikoen for illegal innvandring, menneskesmugling og menneskehandel er særlig stor. På grunnlag av slik informasjon kan politiet iverksette og gjennomføre kontroller.

I selve kontrollsituasjonen vil informasjonsinnhentingen primært bestå i å kontrollere vedkommende opp mot Schengen informasjonssystem (SIS). Politidirektoratet har utgitt en instruks om at alle personer som blir stoppet i en politikontroll, skal sjekkes i SIS. Det er gjort unntak av de som er lokalt kjent. Videre vil Politiets utlendingsenhet (PU) ved registrering av asylsøkere også kontrollerer vedkommende opp mot EURODAC. (EURODAC er et felles fingeravtrykkregister av asylsøkere til EU/Schengen-land.) Slik vil man avsløre asylsøkere som allerede har blitt registrert i et annet Schengen-land. Videre har PU og politidistriktene bl.a. som oppgave å uttransportere de som ikke har lovlig opphold i Norge.

Når det gjelder kontroll på ytre Schengen-grense, foretas denne etter et harmonisert regelverk over hele Schengen-territoriet. Alle land som deltar i Schengen-samarbeidet gjennomfører innreisekontroll og overvåking av grensen etter gjeldende regelverk. Norge som øvrige land i Schengen-samarbeidet utfører de kontrolltiltak de er forpliktet å gjøre. Landene som deltar i samarbeidet er gjenstand for kontinuerlige evalueringer vedr. grensekontroll.

Fra 1. mai 2005 etableres det et eget grensekontrollbyrå, "Agency of Border Management" på EU-/Schengen-nivå. Norge deltar i byrået. Grensekontrollbyrået vil bidra til en ytterligere forbedret yttergrensekontroll for å avverge ulovlig innvandring og annen grenseoverskridende kriminalitet.

Dagens kontrolltiltak og kontrollnivå fortsetter i tiden framover og vil bidra til å begrense ulovlig innvandring og annen grenseoverskridende kriminalitet i framtiden.

Jeg vil forsikre meg om at Politidirektoratet vil følge utviklingen nøye fremover.