Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:245 (2004-2005)
Innlevert: 25.11.2004
Sendt: 26.11.2004
Besvart: 07.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden ta initiativ til å støtte det viktige forebyggende arbeid som er initiert av Norsk Rockforbund og Hørselshemmedes Landsforbund?

Begrunnelse

I den pågående Handlingsplan for hørselshemmede fremgår det offentlige engasjementet når det gjelder opplysningskampanjer knyttet til hørselstap og rehabilitering av dette. Som et ledd i gjennomføringen av handlingsplanen ble det iverksatt en hørselskampanje i riksdekkene medier våre 2004, finansiert av SHdir. Målsettingen var å bevisstgjøre folk flest om hørselshemming, hvordan hørselstap oppstår, hvilke konsekvenser dette medfører og hva som kan gjøres i den forbindelse. Norsk Rockforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har et samarbeid kalt - Rock mot sus" som en oppfølging av dette informasjonsarbeidet, hvor man denne gangen skal rette fokus mot forebygging av hørselsskader for en viktig målgruppe konsertpublikummet.
Konserter og musikkfestivaler er en viktig del av livet for mange unge mennesker. Her møtes de for å nyte livet, og dele sin felles interesse for musikk. Det konsertpublikummet ofte ikke tar hensyn til, er at de utsettes for alvorlige helseskadelige lydnivåer under disse konsertene.
Risikoen for larmskader kan reduseres betraktelig ved bruk av enkle midler. Bevisstheten om skadeforebygging må forsterkes hos denne målgruppen.
Holdninger spres langt mer effektivt gjennom direkte kontakt mellom unge mennesker med felles interesser og kultur, enn gjennom "voksenstyrte" informasjonskampanjer. De unge må få en opplevelse av at dette angår dem. Påvirkningen må derfor skje der unge har sine musikkopplevelser.
Høye lydopplevelser kan føre til både nedsatt hørsel og tinnitus (øresus), noe som er en tragedie for den enkelte og svært kostbart for samfunnet. Det regnes i dag med at det er ca. 600 000 hørselshemmede i Norge, og at så mange som en halv million nordmenn er rammet av øresus. Av disse har 20 000 kronisk og invalidiserende tinnitus, noe som innebærer at de ikke er i stand til å mestre sin egen hverdag. En stor del av disse er eldre mennesker, men vi kan med uro konstatere at et stadig økende antall yngre rammes av hørselsskader. Dette kan i stor grad tilskrives det høye støynivået i samfunnet generelt, og lydnivået på konserter og diskoteker spesielt.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt er omfanget av hørselskader som skyldes støy i fritiden, lite kartlagt i motsetning til omfanget av hørselskader som skyldes støy i en arbeidssituasjon. Det er vist at man kan få midlertidig hørselsnedsettelse og øresus ved høy musikk på konserter, men varige konsekvenser er ikke vist i befolkningsstudier. Enkelte undersøkelser antyder imidlertid at det er sannsynlig at kraftig forsterket musikk og impulslyder fra skyting, kinaputter og nyttårsraketter kan gi hørselskader. Lydnivåene som er målt ved enkelte konserter og diskoteker, indikerer også at det er grunn til å være føre-var.

Basert på den kunnskap som foreligger om høye lydnivåer og hørselsskade, har Folkehelseinstituttet anbefalt egne normer for støy i forbindelse med underholdning. Normene er en viktig del av det faglige grunnlaget som helsetjenesten støtter seg til når de fører tilsyn med faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen. Disse normene sier at lydnivået ikke bør overstige 95 desibel ekvivalent støynivå over 3 timer. Maksimalt støynivå bør ikke overstige 110 desibel.

Det er tidligere gjennomført en opplysningskampanje med målsetting å bevisstgjøre folk flest om hørselshemning, og hvordan de som rammes av hørselstap skal kunne finne kompensasjonsstrategier. Kampanjen ble knyttet til gjennomføringen av Det europeiske år for funksjonshemmede og fikk derfor midler fra handlingsplanen "Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede - Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet".

Forebygging gjennom fortsatt å spre kunnskap om hva lyd er og opplyse om hvordan hørselen fungerer og hvordan den kan skades, vil kunne stimulere ungdom til å bli flinkere til å passe på hørselen sin, for eksempel ved å benytte ørepropper på konserter.

Helse- og omsorgsdepartementet har nylig mottatt en søknad fra Norsk Rockforbund og Hørselshemmedes Landsforbund om støtte til et samarbeidsprosjekt for å forebygge støyskader blant konsert- og festivaldeltakere. Denne søknaden er oversendt Sosial- og helsedirektoratet til behandling. Sosial- og helsedirektoratet opplyser at søknaden vil bli behandlet ved fordeling av 2005 midlene på grunnlag av helsefaglige kriterier.