Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:256 (2004-2005)
Innlevert: 29.11.2004
Sendt: 30.11.2004
Besvart: 06.12.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Distriktsveisjefene, henholdsvis i Voss og Hardanger og i Telemark, vil innføre "praktisering av regelverket" fra 1. desember 2004. Det innebærer at vogntog med høyde over 4 meter ikke vil kunne fortsette å bruke Haukelitunnelene etter at politi og vegmyndigheter i mange år har tillatt dette. De kostnadsmessige konsekvenser for næringslivet er omfattende.
Hva vil statsråden gjøre med denne situasjonen i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv for å sikre fremkommelighet i stedet for unødvendig omkjøring?

Begrunnelse

Kort tid etter at ny Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 er behandlet i Stortinget er det oppsiktsvekkende at det via vedtak fra distriktsveisjefer slåes alarm i forhold til et angivelig nasjonalt problem knyttet til høyde på vogntog og høyde på tunneler/tunnelprofiler på stam/riksvegnett. Det blir i tillegg underlig at noen strekninger skal plukkes ut til gjennomføring av streng håndhevning av regler verken politi eller vegmyndigheter gjennom svært mange år har brydd seg om å håndheve.
Konsekvensene blir dramatisk for næringslivet med økte kostnader og økt tidsforbruk. Men også samfunnsmessig innebærer en slik regelpraktisering betydelige kostnader og ulemper som følge av kraftig økning av kjørt distanse med tilhørende økning i utslipp.
Løsninger må finnes både på kort og på lang sikt. Det er også sterkt grunn til å minne om at omdirigering vil skape mer trafikk og flere trafikkfarlige situasjoner på de mulige omkjøringsvegene. Jeg håper statsråden vil satse på praktisk tilpasning og praktiske løsninger som sikres fortsatt fremkommelighet langs de traseer som i dag trafikkeres med vogntog med høyde over 4 meter.
Jeg håper at statsråden heller ikke vil akseptere løsninger som bare rammer en eller noen få fjelloverganger. Det er også grunn til å minne om at det er statens ansvar for å bygge veier i dette landet, og at dette ansvaret også omfatter utviklingen av et moderne vegnett som kan håndtere moderne vogntog. Det er grunn til å minne om at moderne vegnett er en viktig faktor for et konkurransedyktig næringsliv. Det er endelig grunn til å minne om at staten ikke mangler penger og at investering i nasjonal infrastruktur, særlig vegnett, er en samfunnsmessig investering med god avkastning. Kjøreforbud og kjørenekt er derimot ikke en fremtidsrettet løsning og en løsning som svekker bedriftenes konkurranseevne.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Riktig praktisering av regelverk er trafikantenes ansvar. Vegmyndigheter og politi skal kontrollere at trafikantene overholder regelverket og sanksjonere hvis overtredelser registreres.

I de fleste land i Europa er den tillatte høyden for kjøretøy 4 meter. I Norge har vi prioritert å oppgradere de laveste tunnelene slik at disse kan brukes av kjøretøy som er opp til 4 meter høye.

Overtredelser av høydebegrensingene i Haukelitunnelene har økt mye i omfang de siste årene. Andelen tunge kjøretøy med høyde over 4,0 meter er økt til nærmere 60 pst. De høyeste kjøretøyene er målt til 4,3 meter. Problemet er at de høye kjøretøyene må kjøre sentrisk for å kunne ta seg gjennom tunnelene. Dette utgjør en fare i trafikken. Det er registrert en rekke alvorlige hendelser og nestenulykker på denne vegstrekningen fordi andre trafikanter har møtt tunge kjøretøy som kjører midt i vegen gjennom tunnelene. I tillegg er det registrert påkjørselsskader på tunneltak og vegger og på utstyr i tunnelene.

På bakgrunn av denne uheldige utviklingen har Statens vegvesen valgt å gjennomføre systematiske kontroller for å forebygge alvorlige hendelser og ulykker. Transportører med for høye kjøretøy rådes derfor til å velge alternative ruter inntil vognparken er tilpasset gjeldende begrensninger. Skulle noen likevel velge å bryte høydebegrensningene, vil disse bli anmeldt til politiet. Alternativ rute vil være rv 13 via Odda og Voss og videre E16 via Lærdal/Valdres eller rv 52 over Hemsedal og rv 7 Hallingdal, ev. motsatt retning. Tyssedaltunnelen på rv 13 er utvidet til å kunne trafikkeres med kjøretøy opptil 4,2 meter.

Samtidig som disse kontrollene iverksettes på E134 ved Seljestad og Haukeligrend, vil Statens vegvesen også undersøke om det forgår tilsvarende ulovlig kjøring på andre vegstrekninger i landet.

I tillegg til kontroller vurderer Statens vegvesen om det kan gjennomføres midlertidige tiltak som vil muliggjøre sentrisk kjøring for høye kjøretøy i kortere perioder. Eventuelle tiltak kan være kolonnekjøring for kjøretøy høyere enn 4 meter, kjøring på nattetid, lysregulering, ev. fartsgrensereduksjon og ulike former for dispensasjon. Disse tiltakene er fortsatt under utredning og kan bli iverksatt i løpet av vinteren.

På noe lengre sikt vil Statens vegvesen gjennomføre en del mindre utbedringer i tunnelene på E134 slik at tillatt høyde kan utvides til 4,1 meter.

På lang sikt kan det være aktuelt å bygge ut tunnelene til vegnormalstandard. Dette vil imidlertid koste flere hundre millioner, noe det ikke er avsatt midler til i Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015.