Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:259 (2004-2005)
Innlevert: 30.11.2004
Sendt: 01.12.2004
Besvart: 08.12.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Utbyggingen i Bjørvika representerer en helt ny bydel i Oslo og som sådan en unik mulighet til å få en bydel tilpasset universell utforming og full tilgjengelighet for funksjonshemmede. For å nå et slikt mål må det for alle vedtak som får betydning for utforming av ute- og innearealer, alle tekniske innretninger og alle bruksområder legges full tilgjengelighet og universell utforming tilgrunn.
Er dette hensynet ivaretatt i alle vedtak og planer som gjelder for området?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Representanten Karin Andersen tar opp et spørsmål av stor betydning. Det er nettopp ved denne type byutviklingsprosjekter som Bjørvika vi har mulighet til å bygge inn tilgjengelighet helt fra starten av. På denne måten kan vi unngå løsninger som skaper problemer og som vil bli kostbare å utbedre i ettertid.

Det er Oslo kommune som er ansvarlig myndighet for planleggingen av denne utbyggingen. Jeg forutsetter at kommunen legger til grunn statlige signaler og retningslinjer i denne prosessen. Jeg vil samtidig understreke at Regjeringen i sin handlingsplan for økt tilgjengelighet legger til grunn sektoransvarsprinsippet. Det betyr at samtlige statlige aktører som er involvert i Bjørvika-utbyggingen skal ivareta tilgjengelighet innen sine ansvarsområder.

Jeg er opptatt av å utvikle plan- og bygningsloven slik at den kan bli et enda bedre virkemiddel for å sikre tilgjengelighet for alle. Derfor vil jeg nå sette i gang arbeidet med rikspolitiske retningslinjer for universell utforming i planleggingen.