Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:265 (2004-2005)
Innlevert: 01.12.2004
Sendt: 02.12.2004
Besvart: 09.12.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Det er viktig at det arbeides kontinuerlig mot rasisme og diskriminering. I forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) er det søkt om midler til et prosjekt for gjennomføring av et undervisningsopplegg for forebygging av rasisme og diskriminering i politietaten i Agder.
Vil statsråden se positivt på denne søknaden, og kan han se for seg at dette prosjektet får status som pilotprosjekt?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Mer enn 1/3 av tiltakene i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering er Justisdepartementets ansvar. Sommeren 2002 fikk Politidirektoratet i oppdrag å følge opp de punktene i handlingsplanen som omhandler politiet, herunder det som gjelder opplæring av politiet. I henhold til handlingsplanen skal det utarbeides planer for opplæring for alle tilsatte på dette området, med særlig fokus på ledernes ansvar. Etaten arbeider aktivt og målrettet for å oppnå de målene som er satt.

Det er Politidirektoratet og Politihøgskolen som har ansvaret for opplæring og utvikling i politi- og lensmannsetaten. I 2004 tilsatte Politihøgskolen en 1. lektor med fagansvar kulturforståelse og konflikthåndtering, som har fått ansvar for å følge opp arbeidet med å utarbeide opplæringsplaner for å bedre politiets bevissthet og kunnskap om minoriteter. På sikt skal dette omfatte alle tilsatte i politi- og lensmannsetaten. Det er allerede utarbeidet et vekttallskurs (videregående opplæring), som skal styrebehandles før jul, med sikte på å få kurset inn i studieplanen i 2005. En frivillig organisasjon med kompetanse på feltet, OMOD, har vært involvert i arbeidet med å utarbeide planen, og skal delta i undervisningen. Fra 2005 skal grunnopplæringen legges om og temabaseres, og temaet rasisme og diskriminering skal legges inn undervisningen.

Det arbeides videre med å få relevant opplæring i temaet bekjempelse av rasisme og diskriminering ut i politidistriktene til alle tilsatte. Dette er Politidirektoratets og politimestrenes ansvar, men må samordnes med de tiltak som iverksettes sentralt.

Justisdepartementet mener at "Politiprosjektet 2004-2006" fra Stiftelsen Arkivet bør vurderes i forholdt til den opplæringen som iverksettes sentralt. Jeg har derfor oversendt saken til Politidirektoratet til vurdering.