Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:267 (2004-2005)
Innlevert: 02.12.2004
Sendt: 02.12.2004
Besvart: 13.12.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Krav til utslippsreduksjoner av NOx kan søkes imøtekommet ved at søkeren påtar seg forpliktelser som innebærer NOx-reduserende tiltak i andre virksomheter, herunder samferdsel.
Vil samferdselsministeren legge til rette for bruk av gassferger med tredjepartsavtaler for NOx-reduksjon innen fergetrafikken, og kan dette være aktuelt i sambandet Flakk-Rørvik i kombinasjon med et FoU-prosjekt?

Begrunnelse

Stortingets energi- og miljøkomité uttalte i Innst. S. nr. 122 (1999-2000) følgende: "Krav til utslippsreduksjoner av NOx kan søkes imøtekommet ved at søkeren påtar seg forpliktelser som innebærer NOx-reduserende tiltak i andre virksomheter, herunder samferdselssektoren."
Statoil har søkt om å få slippe ut 780 tonn NOx pr. år på Snøhvit. Etter behandling i SFT og påfølgende klagebehandling i Miljøverndepartementet, har Statoil fått tillatelse til å slippe ut 156 tonn NOx pr. år. Men Statoil gis anledning til å oppfylle deler av utslippskravet for NOx gjennom tiltak hos tredjepart.
Dersom en av dagens ferger i sambandet Flakk-Rørvik erstattes med en ny gassferge vil dette medføre en reduksjon av NOx-utslippene med om lag 220 tonn NOx pr. år.
Sambandet Flakk-Rørvik ligger perfekt til for å etablere et FoU-prosjekt knyttet til utvikling av billigere, bedre og mer konkurransedyktige gassferger i Norge. Både ledende forskningsmiljø på Marintek i Trondheim, Skiftsverft, rederi og selve sambandet ligger i geografisk nærhet til hverandre.
En gassferge vil både kunne bidra til å nå miljømålsettinger, øke kapasiteten i sambandet og fungere som et "flytende laboratorium" for nevnte aktører.
Sambandet er nå ute på anbud. I dette ligger det ingen føringer verken i forhold til å bidra til reduksjon av NOx-utslipp eller bruk av gassferge.
Å velge miljøvennlige løsninger gjennom bruk av gassferge vil medføre ekstrakostnader for rederiet som det ikke er tatt høyde for i anbudsutlysingen.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) som gir tillatelser til tredjepartsavtaler etter retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet. Det vil være opp til rederi og den aktuelle virksomhet å komme til enighet om en tredjepartsavtale på grunnlag av en tillatelse fra SFT. Utslipp av NOx fra ferjedriften er pr. i dag ikke regulert gjennom andre generelle virkemidler. Retningslinjene fra Miljøverndepartementet ble fastsatt 23. juni 2000, og er knyttet til behandlingen av søknader om utslippstillatelser for gasskraftverk etter forurensningsloven. Retningslinjene gir også en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som må være til stede for behandling og godkjenning av tredjemannsløsninger.

I konkurransegrunnlaget for Flakk-Rørvik har Statens vegvesen satt strenge miljøkrav for utslipp til luft dersom det bygges nye ferjer til sambandet. Hvordan disse miljøkravene skal tilfredsstilles, vil være opp til de konkurrerende tilbyderne å avgjøre. Bruk av naturgass som drivstoff kan være et alternativ.

Samferdselsdepartementet er generelt positiv til innsetting av gassferjer der det ligger til rette for det. Det tas sikte på at det innen utgangen av desember vil bli kontrahert fem gassferjer til bruk i riksvegferjesambandene E39 Mortavika-Arsvågen og E39 Halhjem-Sandvikvåg. Fra Regjeringens side er det igangsatt tiltak for å fremme bruk av gassferjer. Det kan nevnes at Sjøfartsdirektoratet arbeider med å lage et regelverk for bygging og drift av gassferjer. Gjennom Innovasjon Norge vil det være mulig å søke om bygging av gassferjer kan skje som et FoU-prosjekt. Det vil imidlertid være opp til det aktuelle rederi/verft å søke om dette.

Når det gjelder FoU-tiltak i riksvegferjedriften, vil jeg få minne om at Statens vegvesen tok initiativet til å bygge den første ferjen drevet med LNG, MF Glutra. I øyeblikket pågår det et forskningsprosjekt som tar sikte på å benytte MF Glutra som et flytende laboratorium for marin bruk av brenselceller. Dette prosjektet vil kunne gi viktige erfaringer som på sikt kan gi ytterligere reduksjon i utslipp av klimagasser.