Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:273 (2004-2005)
Innlevert: 03.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 10.12.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan statsråden gjøre rede for nivået på og manglene i tilgjengelighet for studenter og ansatte med ulike funksjonshemminger når det gjelder ute og innearealer ved de enkelte høyskoler og universitet, tilgjengelighet til informasjon, læremidler og hjelpemidler for ulike typer funksjonshemminger ved de samme institusjonene og hvor store ressurser som er avsatt i 2005 for å bedre situasjonen?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Lærestedene er etter lov om universiteter og høyskoler tillagt ansvaret for studentenes læringsmiljø. Dette ansvaret gjelder også i forhold til studenter med særskilte behov. Paragraf 44 i universitets- og høgskoleloven innebærer at institusjonene "[...] så langt det er mulig og rimelig [...]" skal legge til rette for et tilrettelagt og tilpasset læringsmiljø, utformet i samsvar med prinsippet om universell utforming. Det lovpålagte ansvaret ble skjerpet og presisert som ledd i Kvalitetsreformen.

Dette er blant annet fulgt opp i tildelingsbrevet for 2004 hvor det heter at lærestedene har et ansvar "[...] for å legge til rette slik at studenter med funksjonshemninger og andre særskilte behov har en reell mulighet til å ta høgre utdanning. Institusjonen har videre ansvar for å lette overgangen mellom høyere utdanning og arbeid for disse studentene." Dette innebærer at institusjonene innenfor en rammebevilgning skal disponere og prioritere ressursene i tråd med det lovpålagte ansvaret for studentenes læringsmiljø.

Jeg viser videre til rundskriv F-24-03 hvor det bl.a. heter:

"Det vises til tidligere tildelingsbrev der universitetene og høyskolene ble gjort oppmerksomme på at minimum 5 pst. av bevilgningen til vedlikehold under daværende post 45 skal benyttes til å tilrettelegge bygg og lokaler for funksjonshemmede studenter, jf. Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Institusjonene bes rapportere hvor stor andel av utgiftene til vedlikehold som er benyttet for å tilrettelegge bygg og lokaler for funksjonshemmede. Andre tiltak for funksjonshemmede, som ikke kommer inn under denne posten, bes også omtalt og om mulig særskilt tallfestet."

I St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmede barrierer, er høyere utdanning fremhevet som et satsingsområde, og som et virkemiddel for å få flere funksjonshemmede i arbeid. I meldingen vises til at funksjonshemmede gjennomgående har lavere utdanning enn den øvrige befolkningen. Det er derfor et mål at flere funksjonshemmede skal kunne tas opp til høyere utdanning. Høyere utdanning ble også løftet frem som tiltaksområde i tidligere St.meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplanen for funksjonshemmede. I medhold av denne planen ble bl.a. høyere utdanningsinstitusjoner pålagt å utarbeide egne handlingsplaner for funksjonshemmede. Møreforsking har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert effekten av disse handlingsplanene. Evalueringen viser at kravet om handlingsplaner har bidratt til at problemstillinger knyttet til funksjonshemmede i større grad har kommet på dagsorden ved institusjonene, og at flere tiltak for å bedre situasjonen for denne gruppen er satt i gang. Lokale handlingsplaner er videreført som tiltak i St.meld. nr. 40 (2002-2003).

For å støtte opp under utdanningsinstitusjonenes ansvar og arbeid overfor funksjonshemmede avsettes det årlig 1 mill. kr til driften av en nasjonal pådriver- og nettverksfunksjon ved NTNU. Denne enheten skal bl.a. yte støtte til institusjonenes arbeid med oppfølging og revidering av handlingsplanene for funksjonshemmede, og for øvrig medvirke til kompetanse- og nettverksbygging innenfor universitets- og høyskolesektoren.

Statsbygg har vedtatt en handlingsplan for universell utforming for 2004-2006. Handlingsplanen innebærer bl.a. en kartlegging av tilgjengeligheten ved høyskolebygg som eies eller forvaltes av Statsbygg. I 2004 ble det over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett satt av 3 mill. kr til oppfølging av St.meld. nr. 40 (2002-2003). Disse midlene vil bli benyttet til en kartlegging ved utdanningsinstitusjoner som eier byggene sine selv. En tar sikte på å gjennomføre denne kartleggingen i samarbeid med Statsbygg. Jeg har forventninger til at denne kartleggingen vil gi et bilde som kan danne grunnlag for fremtidige satsninger i sektoren. Denne bevilgningen vil ikke bli videreført i 2005, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (2004-2005). Dette vil likevel ikke virke inn på det lovpålagte ansvar universiteter og høyskoler har fått for tilretteleggingstiltak for studenter med særskilte behov. Det forventes at utdanningsinstitusjonene vil følge opp de kravene som ligger i universitets- og høyskoleloven, og at en derigjennom vil legge til rette for at funksjonshemmede kan ta høyere utdanning.