Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:276 (2004-2005)
Innlevert: 03.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 10.12.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): En styringsgruppe oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har nettopp lagt frem sin innstilling der det foreslåes at forskningsinnsatsen innenfor den marine sektor og landbruksforskningen samles i en stor enhet og at det også opprettes et selskap som overtar instituttenes havbruksstasjoner. Innstillingen innebærer omfattende endring i strategi, ressursbruk, organisering og bemanning.
Kan statsråden opplyse når og hvordan Fiskeri- og kystdepartementet tar sikte på at sak om slik samling av forskningsinnsats behandles i Stortinget?

Begrunnelse

Innstillingens anbefalinger innebærer omfattende konsekvenser. Et av styringsgruppens forslag er å etablere et aksjeselskap som skal eie og drive havbruksstasjoner. Dette forslaget er møtt med negative reaksjoner fra stasjonseiere. Jeg antar at en av årsakene til dette er den usikkerhet mht. hva dette betyr for eksisterende planer om opprusting og utbygging som faktisk også er vedtatt av Stortinget, og understreker behov for avklaring om hvordan utvalgets innstilling nå blir behandlet i Stortinget og hvilke konsekvenser fremlagt innstilling vil få for planer, prioritering og ressurstildeling foretatt av Stortinget innenfor dette området.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg viser til ovennevnte spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Sortevik vedrørende når oppfølging av innholdet fra Styringsgruppen til Den blå-grønne matalliansen kan behandles i Stortinget.

Bakgrunnen for det arbeidet det refereres til er at landbruks- og matministeren og jeg i 2003 ble enige om å starte et arbeid som skulle se på mulighetene for å ta ut synergien av et tettere samarbeid mellom sektorenes forskningsmiljøer i et skapende FoU-partnerskap. Deretter ble det utarbeidet mandat og nedsatt en styringsgruppe, oppnevnt av de to statsrådene. Styringsgruppens leder har vært direktør i NHO Finn Bergesen jr. og gruppen har vært satt sammen av sentrale næringsutøvere i både fiskeri- og landbrukssektoren samt deltakelse fra Norges forskningsråd. Departementene har også hatt ett medlem hver i styringsgruppen.

Mandatet for arbeidet har i korthet gått ut på å foreslå tiltak som bidrar til; synergi, styrket samarbeid, arbeidsdeling og internasjonal konkurransedyktighet i blå og grønn sektorforskning. Styringsgruppen leverte sin innstilling 1. desember i år.

Det skal foregå en politisk avklaring av innholdet i arbeidet. Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet legger i disse dager innstillingen ut til høring. Deretter vil departementene legge saken fram for Stortinget på en egnet måte i løpet av våren 2005.