Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:278 (2004-2005)
Innlevert: 03.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 14.12.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ifølge opplæringsloven har barn i barnehager med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, rett til dette. FNs barnekomité kritiserte Norge i 2000 for store forskjeller i tjenesteyting avhengig av hvor i landet en bor. Dette gjaldt spesielt tjenestetilbudet til barn med funksjonshemminger. I flere bydeler i Oslo er det forslag til kutt som medfører at personer som jobber i barnehager med støtte til barn med spesielle behov, fjernes.
Hvordan mener statsråden i en slik situasjon, at barna kan sikres rettmessig hjelp?

Begrunnelse

En enstemmig sosialkomité påpekte i Innst. S. nr. 162 (2003-2004) at barn med nedsatt funksjonsevne ofte har behov for omfattende og sammensatt hjelp fra ulike deler av det offentlige hjelpeapparatet. I bydel Nordstrand kommune er det foreslått et kutt på kr 2,5 mill. kr i pedagogisk fagsenters budsjett for 2005. Det har blitt oppgitt at dette vil medføre et kutt på 6-7 årsverk, og vil fjerne ressurspersoner som jobber direkte i barnehagene med hjelp og støtte til barn med spesielle behov.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Opplæringsloven forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet og gir alle barn rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det foreligger en sakkyndig vurdering som tilsier at barnet har behov for slik hjelp. Dersom nødvendige tiltak ikke iverksettes har foresatte klagerett. Slike tiltak skal finansieres av kommunen gjennom rammeoverføringene.

Stortingsrepresentant Bekkemellem Orheim begrunnelser sitt spørsmål ved å vise til en bydel i Oslo som må kutte i sitt budsjett og fjerne ressurspersoner fra pedagogisk fagsenter.

Kommunene (i Oslo bydelene) må tilrettelegge sine tjenester og løse sine oppgaver på den måten kommunen finner det hensiktsmessig. Mitt departement tildeler et øremerket tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage. Stortinget har besluttet å endre tildelingskriteriene for dette tilskuddet fra og med 2004. Tilskuddet har fram til i år utgjort 10 pst. av det samlede ordinære driftstilskuddet til barnehagene i den enkelte kommune. Fra og med 2004 er tildelingskriteriet antall barn i alderen 1-5 år i kommunen, uavhengig av barnehagedekning. For å sikre en gradvis omstilling i kommunene har midlene i 2004 blitt fordelt med halvparten av midlene etter de gamle kriteriene, og den andre halvparten etter antall barn i alderen 1-5 år bosatt i kommunene. I 2005 vil midlene i sin helhet bli fordelt ut fra antall barn i alderen 1-5 år i den enkelte kommune.

Begrunnelsen for omleggingen er at størrelsen på tilskuddet ikke skal knyttes opp mot barnehagedekningen men til antall barn i alderen 1-5 år som bor i kommunen. Dette mener jeg er mer rettferdig nå som vi nærmer oss full barnehagedekning og de fleste barn med funksjonshemming har barnehageplass. Stortinget har sluttet seg til dette prinsippet. Tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehagen skal ikke nyttes til å finansiere tilbud eller rettigheter barn har for spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven.

Når tildelingskriterier endres vil det alltid kunne medføre at noen kommuner får mer og andre mindre tilskudd enn tidligere. Men kommunen har hatt og har fortsatt ansvar for å yte det som er nødvendig av egne midler, i tillegg til øremerkede tilskudd fra staten, slik at barn med nedsatte funksjonsevner får tilrettelagte tilbud.