Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:280 (2004-2005)
Innlevert: 03.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 10.12.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Med dagens situasjon med nedleggelse av en rekke trafikkstasjoner og der til hørende problemer for brukerne, kan statsråden ta initiativ til at fornyelse av sertifikat for bil kan gjennomføres mindre byråkratisk og smidigere enn dagens systemer?

Begrunnelse

Med utgangspunktet i dagens regelverk med 100 års maksimum aldersgrense, er fornyelse av førerkort/sertifikat for motorvogn for de fleste av oss mindre aktuelt.
Imidlertid er det visse grupper hvor rutinemessig fornyelse av førerkortet er nødvendig, f.eks. av medisinske grunner.
For de fleste av oss kan frister og oversittelse av utløpsdatoer av praktiske årsaker være problematisk (glemsel, sykdom, arbeidssituasjon, utenlandsreiser etc.) og dette kan, slik Statens vegvesens system i dag fungerer, få vidtrekkende konsekvenser.
Et konkret eksempel for en av de mange brukere fra Alna Trafikkstasjon illustrerer hvorfor ovennevnte spørsmål til statsråden er fremmet:

1. En person måtte rutinemessig fornye sertifikatet i begynnelsen av oktober.
2. På grunn av sin arbeidssituasjon valgte vedkommende å vente noen dager over fristen selv om sertifikatet gikk ut den 27. september. Han bruker ikke bilen til hverdags eller i sitt yrke. Dertil kjørte han heller ikke ulovlig i de to ukene fristen ble oversittet (tilfeldig).
3. Vedkommende hadde med legeerklæringer fra spesialist på Ullevål (på grunn av medisinering mot epilepsi), allmennpraktiserende lege og en egenerklæring.
4. Men nei! Vedkommende måtte sende søknad om å få sertifikatet tilbake, la det bli behandlet hos politiet og til slutt kjøre opp på nytt!
5. Ved forespørsel hos trafikkskole i oktober var første ledige oppkjøring i Oslo ledig en gang i januar 2005.
6. Vedkommendes feil var at han på samme måte som alle andre, ikke kjente til et detaljert regelverk som Statens vegvesen har å forholde seg til.
7. Det er hinsides all fornuft at en person skal bruke så mye tid, penger, og ressurser for å få utstedt et nytt sertifikat. Dessuten ble han nektet å kjøre bil i flere måneder bare fordi han møtte opp på trafikkstasjonen to uker etter fristens utløp.
8. For folk flest er det fullstendig uforståelig at man skal sidestilles med kriminelle som er fradømt sertifikatet og på lik linje gjennomgå den samme vurderingen en og alene av den grunn at folk ikke kjenner til denne spesielle regelen.

For ordens skyld kan nevnes at vedkommende som hadde denne opplevelsen, har et plettfritt rulleblad. Derfor burde det være logisk og fornuftig at denne type tjenester skulle være en formalitet selv om det har gått to uker over tiden.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det arbeid som nå gjøres knyttet til Statens vegvesens tjenestetilbud og tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, og som nylig har vært til vurdering i Stortinget, har til hensikt å gi trafikanter og brukere et bedre tilbud.

I tillegg til å tilby sine tjenester gjennom trafikkstasjoner og offentlige servicekontor er det en prioritert oppgave for Statens vegvesen å tilby flere tjenester elektronisk via Internett. Når det gjelder ulike tjenester knyttet til førerkort og førerett er det allerede utviklet tilbud om nettbasert søknad om bestilling av time for førerprøve og søknad om førerkort for første gang. Søknad om fornyelse av førerkort er en av de tjenestene det vil bli arbeidet videre med i denne sammenheng.

Når det gjelder nærmere detaljer knyttet til omorganisering av Statens vegvesens tjenester, vil jeg vise til mine brev av 18. oktober, 24. november og 26. november i år til Stortingets samferdselskomité. De planlagte endringene i tjenestetilbud og tjenestestruktur vil etter min mening oppfylle hensikten om å gi publikum et bedre tilbud også knyttet til fornyelse av førerkort.

I begrunnelsen for spørsmålet tas det spesielt opp hensynet til personer som av ulike årsaker må fornye førerkortet ofte. Det refereres også til en sak der fristen for fornyelse var oversittet.

Som det framgår av svaret over, mener jeg at tilbudet av tjenester vil bli ivaretatt på en samlet sett bedre måte enn dagens organisering av trafikkstasjonstjenester gjør. Jeg kan ikke kommentere en enkeltsak, men vil kort redegjøre for det generelle regelverket for fornyelse av førerkort.

Det store flertall av førerkortinnehavere med førerett for kun personbil, traktor, motorsykkel og/eller moped har livsvarig førerett (til 100 års dagen), men med krav om å medbringe legeattest etter fylte 70 år. Førerkort for tunge kjøretøy, buss, lastebil og vogntog, har normalt en gyldighetsperiode på 10 år. For alle førerkortklasser gjelder at føreretten kan ha begrenset gyldighetstid på grunn av helsesvikt. Grunnen til dette er at sviktende helse er en betydelig sikkerhetsrisiko i trafikken. Førerkortforskriftene er basert på retningslinjer gitt av helsemyndighetene og det er legen som i det enkelte tilfelle avgjør hvor lang tid det gis førerett for.

Ved fornyelse av førerett etter at gyldighetstiden er overskredet, er det fra 1. juli 2004 i førerkortforskriften krav om praktisk prøve. Etter tidligere regler var det krav om både teoretisk og praktisk førerprøve hvis førerkortklassen var utløpt for mer enn ett år siden når man søkte om fornyelse. Samtidig som den såkalte respitt-tiden (fristen) på ett år er fjernet i de nye reglene, er kravene for å få tilbake føreretten redusert ved at den nå kun kreves praktisk førerprøve. Hensikten med de nye reglene er å virke skjerpende og ha en preventiv virkning i forhold til kjøring med utgått førerett.

Med det nye regelverket har det blitt viktigere å følge med gyldighetstiden for førerkortet og fornye i tide. De som har begrenset gyldighet for førerett er klar over dette og gyldighetstiden står på førerkortet. Vegdirektoratet har heller ikke registrert noen påfallende økning i antall søknader fra folk som har oversittet fristen for fornyelse.

Regelverket inneholder imidlertid en egen dispensasjonsregel som sier at søker kan slippe praktisk førerprøve når forsinket fornyelse skyldes "sykdom, lengre utenlandsopphold eller liknende grunner, som det har vært vanskelig å ta hensyn til på forhånd". I tillegg kan søker i særlige tilfeller slippe praktisk prøve hvis det konkret "foreligger særlig tungtveiende grunner". Ved søknad om dispensasjon, må en påregne en restriktiv praksis.

Vegdirektoratet opplyser at en søknad om fornying av førerkort som er påbegynt og registrert i Statens vegvesens system før fristen er utløpt, vil bli behandlet som om fristen ble overholdt. Et eksempel er om legeattest blir levert innen fristen for utløp av førerett, men at saken ikke kan avsluttes på grunn av at spørsmålet om helse må viderebehandles av fylkeslegen.