Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:281 (2004-2005)
Innlevert: 03.12.2004
Sendt: 06.12.2004
Besvart: 08.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hvordan vil finansministeren utrede sjokolade- og sukkervareindustriens rammebetingelser, og hvem vil finansministeren involvere?

Begrunnelse

Som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble følgende formulering inntatt i budsjettinnstillingen: "Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2005 gjennomgå sjokolade- og sukkervareindustriens rammebetingelser, og eventuelt fremme forslag til endringer i rammebetingelsene for å motvirke eventuell konkurransevridning mellom norske og utenlandske produsenter."
Det er bekymring for at man i gjennomgangen av denne industriens rammevilkår og den eksisterende konkurransevridningen ikke vil få med seg kompleksiteten i saken dersom ikke berørte parter involveres i prosessen. Et eksempel på kompleksiteten er at man ikke kan se sjokolade isolert, men også må se på konkurransevridningen mot søtere kjeks som i hovedsak produseres i Sverige.
Det vil være fordelaktig å konsultere industrien, de ansatte, berørte kommuner, berørte departementer som Nærings- og handelsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, samt fagfolk på avgifter og grensehandel. Dette kan gjøres gjennom et utvalg eller i form av en referansegruppe.
Næringen og næringer avhengige av denne næringen består forøvrig i dag av 4 500 arbeidsplasser, utgjør en årlig verdiskaping på 1,5 mrd. kr og gir staten 850 mill. kr i skatteinntekter som er mer enn det sjokoladeavgiften innbringer.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Som det ble enighet om i forliket om statsbudsjettet for 2005, vil Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2004 vurdere sjokolade- og sukkervareindustriens rammebetingelser, og eventuelt komme med forslag til endringer. En vil underveis i dette arbeidet ha kontakt med ulike interessenter, bl.a. fra sjokolade- og sukkervareindustrien.