Skriftlig spørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:288 (2004-2005)
Innlevert: 06.12.2004
Sendt: 07.12.2004
Besvart: 13.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Spørsmålet gjelder merverdiavgift og fradrag for kostnader i tilknytning til utleie av bygg.
Hva vil finansministeren gjøre for å unngå urimelige utslag av fylkesskattekontorenes manglende orientering om at man måtte registrere seg på nytt etter forskrift nr. 117 for å oppnå fradrag for merverdiavgift på driftsutgifter i tilknytning til utleiebygg, og er finansministeren enig i at en rettferdig løsning ville vært å tillate tilbakegående avgiftsregistrering?

Begrunnelse

Før forskrift nr. 117 trådte i kraft har utleiere frivillig registrert seg etter forskrift nr. 80 for å få fradrag for den merverdiavgift som har påløpt på oppføringskostnader. Forskrift nr. 117 utvidet ordningen til også å gjelde driftsutgifter knyttet til utleiebygg. For å oppnå fradragsrett måtte man imidlertid registrere seg på nytt etter forskrift nr. 117. Dette har mange bedrifter ikke vært klar over, og denne noe ulogiske regelen har i beste fall vært dårlig informert om. Følgen er at mange har fått etterberegninger på store beløp, pluss tilleggsavgift og renter. De har sendt inn omsetningsoppgaver i god tro og det er meningsløst at disse næringsdrivende må slåss mot byråkratiet i en situasjon hvor hensikten har vært å gjøre det enklere og bedre for næringslivet gjennom adgang til fradrag for merverdiavgift på driftskostnader i utleiebygg. Jeg har ikke funnet noen god begrunnelse for at allerede frivillige registrerte i merverdiavgiftsmanntallet må registrere seg én gang til. En fornuftig og rettferdig løsning på problemet kunne være å tillate tilbakegående avgiftsregistrering.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Som representanten Monsen omtaler var det tidligere kun adgang til å registrere seg og få fradrag for inngående merverdiavgift på oppføringskostnader. Forskrift 6. juni 2001 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117) utvidet ordningen med frivillig registrering til også å omfatte fradrag for inngående merverdiavgift på driftskostnader. Tidligere forskrift av 3. mai 17978 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 80) var i praksis en ren refusjonsordning, da det ikke skulle beregnes utgående merverdiavgift på leievederlaget.

Etter den nye forskriften ble ikke bare ordningen med frivillig registrering utvidet til også å omfatte drift av eiendommen. Det ble samtidig innført en plikt til å beregne utgående avgift av leievederlaget. Kravet om beregning av utgående merverdiavgift på leievederlaget gjør ordningen vesentlig forskjellig fra den gamle. Bakgrunnen for kravet om ny søknad også i disse tilfellene, var derfor at man ikke uten videre kunne legge til grunn at disse virksomhetene ønsket å være registrert etter den nye ordningen.

Departementet har nå til vurdering enkelte spørsmål vedrørende gjennomføringen av en frivillig registrering etter forskrift nr. 117, herunder overgangen mellom den gamle og den nye forskriften. Denne vurderingen er foreløpig ikke avsluttet og jeg kan derfor ikke nå gi svar på hvilken løsning det eventuelt vil bli åpnet opp for. Jeg har imidlertid merket meg de synspunkter representanten Monsen framfører og vil ta disse med i vurderingen. Departementet vil prioritere en avklaring av disse spørsmålene.