Skriftlig spørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:291 (2004-2005)
Innlevert: 07.12.2004
Sendt: 08.12.2004
Besvart: 14.12.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Vil statsråden ta kontakt med dei involverte partar for å finne ei mellombels løysing på problema knytt til tunnelane på E134 over Haukeli og liknande strekningar, slik at næringslivet unngår dei akutte problem som ein no står overfor?

Begrunnelse

Dei siste vekene har det vore eit stort fokus på skjerpa kontrollar av vogntog på veg over E134, Haukelifjell. Dette på grunn av at mange bilar med høgde over 4 meter lenge har trossa forbodet på maks høgde i tunnelane, og køyrd sentrisk med for høge bilar.
E134 er ei svært viktig trafikkåre mellom Aust og Vestlandet, og denne vegen er svært viktig for næringstransport på begge sider av fjellet. Dette er også den av fjellovergangane som er mest open på vinterstid, og som vert rekna for ein sikker og trygg veg. Dersom ein skal velje andre ruter frå vest til aust, vil dette krevje opp mot 40 pst. lenger køyreveg. Dette skapar problem for næringslivet som har knappe leveringsfristar, og som vil få ein auka kostnad med ein lengre køyrestrekning.
Lastebileigarane har sjølve kome med forslag til mellombels løysingar, slik at ein kan ivareta både trafikktryggleik og næringa sitt ønskje om framleis å nytte E134. Det er mellom anna føreslege lysregulering, lågare fartsgrense, og overkøyring til faste tidspunkt. Dette vil ikkje vera permanente løysingar, men gi moglegheit til at både næring og styresmakter kan få tid til saman å finne gode løysingar for framtida.
Dersom ein skal finne omkøyringsvegar utanom E134, vil ein og kunne møte tunnelar med maks høgde 4 meter, og lastebilnæringa er difor usikre på kva som er dei reelle alternativa.
Per dags dato, er det akutte problem knytt til den skjerpa kontrollen som no er vedteken. For å finne løysingar som ikkje går ut over lovverket, men og ivareta næringslivet, er det naudsynt at ein får i stand ein dialog mellom dei involverte partar i saka.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Riktig praktisering av regelverk er trafikantenes ansvar. Vegmyndigheter og politi skal kontrollere at trafikantene overholder regelverket og sanksjonere dersom overtredelser registreres.

Overtredelser av høydebegrensingene i Haukelitunnelene har økt mye i omfang de siste årene. Andelen tunge kjøretøy med høyde over 4,0 meter har økt til nærmere 60 pst. De høyeste kjøretøyene er målt til 4,3 meter. Problemet er at de høye kjøretøyene må kjøre sentrisk for å kunne ta seg gjennom tunnelene. Dette utgjør en fare i trafikken. Det er registrert en rekke alvorlige hendelser og nestenulykker på denne vegstrekningen fordi andre trafikanter har møtt tunge kjøretøy som kjører midt i vegen gjennom tunnelene. I tillegg er det registrert påkjørselsskader på tunneltak og vegger, samt på utstyr i tunnelene.

På bakgrunn av denne uheldige utviklingen har Statens vegvesen valgt å gjennomføre systematiske kontroller for å forebygge alvorlige hendelser og ulykker. Transportører med for høye kjøretøy rådes derfor til å velge alternative ruter inntil vognparken er tilpasset gjeldende begrensinger. Skulle noen likevel velge å bryte høydebegrensingene, vil disse bli anmeldt til politiet. Alternativ rute vil være rv 13 via Odda og Voss og videre E16 via Lærdal/Valdres eller rv 52 over Hemsedal og rv 7 Hallingdal, ev. motsatt retning. Tyssedaltunnelen på rv 13 er utvidet til å kunne trafikkeres med kjøretøy opptil 4,2 meter.

Samtidig som disse kontrollene er iverksatt på E134 ved Seljestad og Haukeligrend, vil Statens vegvesen også undersøke om det foregår tilsvarende ulovlig kjøring på andre vegstrekninger i landet.

Jeg vil understreke at høydegrensene i tunnelene på Haukeli har vært gjort gjeldende i lang tid, mens en andel av de tunge kjøretøyene som trafikkerer strekningen gradvis har blitt høyere. Bakgrunnen for at situasjonen har oppstått er med andre ord at enkelte transportører har tatt seg til rette, og med overlegg spekulert i å bryte høydegrensene. Dette er ikke bare ulovlig, men det medvirker også til at seriøse aktører i bransjen, som holder seg innenfor de tillatte høydegrensene får det vanskeligere å hevde seg i konkurransen. Jeg vil også påpeke at i de fleste land i Europa er tillatt maksimal høyde for kjøretøy 4 meter, altså tilsvarende høyden i de laveste tunnelene over Haukeli.

Høydekontrollene på E134 har uansett avdekket et stort behov for å gjennomføre tiltak både for å bedre trafikksikkerheten i tunnelene, og for å sikre fremkommeligheten for næringstransportene. Jeg er innstilt på å arbeide for å få til en løsning på situasjonen, og jeg vet at Statens vegvesen arbeider aktivt med tiltak som både på kort og lang sikt skal avhjelpe situasjonen. Jeg vil imidlertid påpeke at jeg ikke kan gå inn for løsninger som vil redusere trafikksikkerheten.

På kort sikt arbeides det med å få til en ordning med tidsbegrenset kjøring på nattetid for kjøretøy med høyde opp til 4,1 meter. En slik ordning vil være mulig ved hjelp av nedsatt fartsgrense og merking av lave partier inne i tunnelene, i kombinasjon med skilting og annen informasjon. Det er en målsetting å få realisert dette innenfor en tidsramme på to til tre uker.

Videre vil Statens vegvesen i løpet av ett år utbedre tunnelene slik at kjøretøy med høyde inntil 4,1 meter vil kunne kjøre lovlig hele døgnet.

Statens vegvesen vil også prioritere å igangsette arbeid med plangrunnlag for utbedring og ombygging av E134, slik at dette kommer med i neste revisjon av Nasjonal transportplan.