Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:293 (2004-2005)
Innlevert: 07.12.2004
Sendt: 08.12.2004
Besvart: 20.12.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): KOSTRA-tall viser at antall kroner pr. elev steg med 7,5 pst. i grunnskolen fra 2002 til 2003 og med 7 pst. fra 2003-2004.
Hvor stor er denne veksten korrigert for økningene i lærerlønninger i samme periode?

Begrunnelse

I spørretimen onsdag 24. november 2004 sa statsråden følgende: "Det mest pålitelige vi har å holde oss til når det gjelder ressursbruken i norsk skole, er for det første at antall kroner pr. elev øker. De siste tallene vi har, stammer fra KOSTRA i vår, for skoleåret 2003-2004. Der ser man, enten man ser på grunnskolen, videregående, allmennfag eller yrkesfag, at antall kroner pr. elev øker med 7-8-9 pst., altså en ganske betydelig vekst i ressursbruken pr. elev."

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: KOSTRA-tallene for 2002 og 2003, som er de siste økonomitallene vi har fra kommunene, viser at veksten i lønnsutgifter har vært noe mindre enn veksten i driftsutgifter totalt pr. elev. Driftsutgifter pr. elev i grunnskolen har økt med 7,5 pst. fra 2002 til 2003, lønnsutgifter pr. elev er økt med 7,2 pst.

Økningen i lønnskostnader pr. årsverk i kommunesektoren har vært 4,6 pst. fra 2002 til 2003. Sammen med prisveksten for øvrig for kommunesektoren, medfører dette en total prisvekst inklusive lønn på 3,6 pst. (Kilde: Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) desember 2004).

Dersom vi bruker TBUs indikator for prisvekst, kan veksten i driftsutgifter pr. elev eksklusive lønns- og prisvekst anslås til 3,9 pst.