Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:294 (2004-2005)
Innlevert: 07.12.2004
Sendt: 08.12.2004
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 12.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En turnuslege arbeidet ved Hammerfest sykehus etter å ha blitt domfelt for oppbevaring av barnepornografisk materiale, fordi arbeidsgiver aldri ble gjort kjent med domfellelsen av politiet. Han er nå tatt ut av arbeidet.
Ser statsråden behov for endrede rutiner ved tilsettinger innen helsevesenet, enten i form av meldeplikt fra politimyndigheten til arbeidsgiver etter domfellelse, eller krav til vandelsattest for helsepersonell, og hvordan vil statsråden følge dette opp?

Begrunnelse

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Justisministeren har oversendt spørsmålet til undertegnede for besvarelse. Jeg vil innledningsvis beklage at dette har ført til at svaret på representantens spørsmål har blitt forsinket.

Det stilles i dag ikke krav om politiattest for helsepersonell. Det finnes heller ingen hjemmel i helsepersonelloven for at det kan gis forskrift om krav til fremleggelse av politiattest.

Spørsmål om krav om politiattest for helsepersonell er fremmet for Stortinget i to dokument 8-forslag, Dokument nr. 8:41 (1999-2000), jf. Innst. S. nr. 194 (1999-2000) og Dokument nr. 8:117 (2001-2002), jf. Innst. S. nr. 26.

Stortingsrepresentantene Annelise Høegh, Sonja Irene Sjøli, Trond Helleland og Kristin Krohn Devold fremmet i Dokument nr. 8:41 (1999-2000) forslag om at regjeringen skulle vurdere, og eventuelt legge frem forslag for Stortinget om vandelsattest for helsepersonell, samt andre tiltak som kan sikre at barn som søker helsevesenet ikke møter helsepersonell som har begått seksuelle overgrep mot barn eller umyndige.

I komiteens tilråding til vedtak i Innst. S. nr. 194 (1999-2000) bes Regjeringen om å legge frem [...] en vurdering og lovforslag til hvordan vandelsattest for helsepersonell kan sikre at barn som søker helsevesenet, ikke møter helsepersonell som har begått seksuelle overgrep mot barn eller umyndige." Regjeringen ble også bedt om å legge frem [...] en bred vurdering av hvordan barn og andre spesielt utsatte grupper i møte med offentlig og/eller privat sektor, utover helse- og oppvekstsektoren skal sikres mot overgrep og garanteres rettssikkerhet og trygghet."

I Dokument nr. 8:117 (2001-2002) fremmet stortingsrepresentantene Ulf Erik Knutsen, Karin S. Woldseth og Jan Arild Ellingsen forslag angående krav om særskilt politiattest for alle som i sitt virke arbeider med mindreårige.

I komiteens tilråding til vedtak i Innst. S. nr. 26 (2002-2003) bes Regjeringen om "[...] å vurdere en lovhjemmel som går ut på at helsearbeidere som i sitt virke arbeider med barn må fremlegge politiattest i forbindelse med ansettelse."

Slik jeg ser det, er det både fordeler og ulemper ved å innføre krav om politiattest for helsepersonell. Fremleggelse av politiattest vil ikke løse alle problemer med å forebygge straffbare overtredelser mot barn og umyndige. En politiattest kan også gi en falsk trygghet i forhold til den personen som ansettes på bakgrunn av en politiattest, dersom det fører til mindre aktsomhet overfor situasjoner og forhold enn hva som ellers ville vært naturlig. Seksuelle overgrep mot barn og umyndige blir ofte ikke oppdaget, og vil da heller ikke kunne fremgå av en politiattest. En kan derfor aldri garantere at barn ikke møter personer som kan forgripe seg på dem.

Ethvert overgrep mot barn og umyndige, er ett overgrep for mye. Et hensyn som taler for å innføre et krav om politiattest, er at en må kunne regne med at personer som ville fått anmerkning av betydning på sin politiattest, velger seg bort fra situasjoner der det vil bli avkrevd politiattest. Kravet til politiattest vil på denne måten forebygge at disse personene søker seg til helsefaglige utdanninger, autorisasjon som helsepersonell eller arbeid innenfor helsetjenesten.

På bakgrunn av Stortingets behandling av de to dokument 8-forslagene, samt siste nevnte vurderinger, vil jeg vurdere å sende på høring et lovforslag med krav om politiattest for helsepersonell. Da jeg som helse- og omsorgsminister også har pleie- og omsorgstjenester som ansvarsområde, vil høringsforslaget i så fall også omfatte politiattest for sosialpersonell.

Når det gjelder spørsmålet om meldeplikt fra politimyndigheten til arbeidsgiver etter domfellelse, har jeg forelagt spørsmålet for justisministeren. Han bemerker at vandelskontroll i forbindelse med tilsetting i bestemte stillinger i henhold til fast praksis foretas i form av politiattest etter anmodning fra arbeidsgiver. Denne praksis er også foreslått videreført av politiregisterutvalget i NOU 2003:21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern. Han finner på denne bakgrunn ikke grunn til å vurdere andre former for vandelskontroll på det nåværende tidspunkt.