Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:295 (2004-2005)
Innlevert: 08.12.2004
Sendt: 08.12.2004
Besvart: 14.12.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 44 om redningshelikoptertjenesten, ble det satt fokus på forhold Stortinget anså som vesentlige. Blant annet var det enighet om tilstedevakt med 15 minutters reaksjonstid, lege som del av mannskap om bord og utskifting av dagens redningshelikopterflåte. Disse ble bedt faset ut innen 2008, hvis mulig.
Siden saken om nye helikopter nå er til behandling ESA, og at staten er stevnet for brudd på lov om offentlige anskaffelser, vil det være mulig å overholde den vedtatte frist?

Begrunnelse

Under behandling av Innst. S. nr. 156 (2001-2002) som var basert på stortingsmeldingen om den nye redningshelikoptertjenesten. Som nevnt ovenfor var det flere forhold hvor Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag. Opplegget med tilstedevakt er nå faset inn på basen på Sola, og ifølge justisministeren vil Regjeringen komme tilbake til resten av basene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB).
En av de andre viktigste endringene var å skifte ut dagens redningshelikopter med nye, raskere maskiner med større rekkevidde og kabinkapasitet. I innstillingen sier en samlet justiskomité: "Siden dagens flåte av redningshelikopter er blitt svært gamle ber komiteen om at disse fases ut innen 2008, dersom det lar seg gjøre produksjonsmessig." Dersom dette skal kunne bli en realitet bør Regjeringen etter mitt skjønn, nå ta tak i denne prosessen og avklare hvilke helikopter som kan være aktuelle.
Det samme gjelder forøvrig prosessen for anskaffelse av disse, og jeg vil i den anledning også vise til et samlet helikopterfaglig utvalgs tilråding.
Jeg vil avslutningsvis oppfordre justisministeren til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre innfasing i henhold til Stortingets enstemmige merknad.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg oppfatter at spørsmålet som ønskes besvart kun gjelder forholdet til anskaffelse av nye redningshelikoptre.

Som det er redegjort for ovenfor Stortinget, senest i St.prp. nr. 1 (2004-2005), er den norske stat innklaget til EFTAS overvåkningsorgan ESA i sammenheng med den opsjon Forsvaret har på ti NH90 helikoptre til bruk i redningstjenesten. ESA har brukt tid på å vurdere saken, men det er nå grunn til å forvente en avklaring fra dette hold i nær framtid. I tillegg ble staten ved Justis- og politidepartementet medio oktober 2004 også stevnet for Oslo tingrett i anledning samme sak, basert på de samme problemstillinger. Saken for Oslo tingrett ble avvist i kjennelse av 2. desember i år.

Regjeringen vil avvente ESAs holdning til opsjonen før det tas endelig stilling til anskaffelsesstrategien, og vil komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.

Den videre anskaffelsesstrategi vil vurderes i lys av alle relevante momenter i saken, herunder tidsbruk og mulighetene for å skulle fase ut dagens Sea King helikoptre slik Stortinget har stilt seg bak.